برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه در مطب دکتر دندان پزشک

یکی از بدترین درد هایی که ممکن است هر کسی حداقل یک بار در طول عمرش تجربه کرده باشد دندان درد است. اگر می خواهید با این درد به زبان انگلیسی آشنا شوید و اصطلاحات مربوط به آن را یاد بگیرید مکالمه های زیر را گوش دهید.

مکالمه انگلیسی در مورد دندان درد

مکالمه در مورد دندان درد
مکالمه در مورد دندان درد

A: What can I do for you today?

A: امروز چه کار می تونم براتون انجام بدم.

B: Doctor, I have the worst toothache!

B: دکتر من بدترین دندان درد رو دارم!

A: How long have you had this pain?

A: چه مدت این درد رو داشتید؟

B: For about a week or so, but it’s gotten really bad in the last couple of days.

B: برای یک هفته یا بیشتر، اما این چند روزه خیلی بده شده.

A: Did you do anything that might have aggravated your tooth?

A: آیا کاری انجام دادید که درد دندان شما را تشدید کند؟

B: You know, I was eating jawbreakers in the movies the other day, and I accidentally bit down really hard on one.

B: می دونی،روز پیش هنگام فیلم داشتم آبنبات می خودم و ناگهانی یکی رو به شدت گاز گرفتم.

A: What kind of toothbrush do you use?

A: چه نوع مسواکی استفاده می کنید؟

B: I just use a regular hard bristle toothbrush.

B: من فقط از یک مسواک معمولی با مو های سفت استفاده می کنم.

A: Does it bother you when you eat something really cold?

A: آیا وقتی چیز واقعاً سردی می خورید اذیت تون می کنه؟

B: Yes, it definitely bothers me more when I do that.

B: بله وقتی این کار رو انجام می دم بیشتر اذیتم می کنه.

تکنیک های تضمینی  تقویت مکالمه

مکالمه انگلیسی درباره داندان درد

دانلود مکالمه انگلیسی درباره دندان درد
دانلود مکالمه انگلیسی درباره دندان درد

A: So what brings you to my office today?

A: چه چیزی امروز شما را به دفتر من آورده است؟

B: My tooth is killing me!

B: دندونم منو کشت.

A: How long has your tooth been bothering you?

A: چه مدته دندون تون اذیت تون می کنه؟

B: It just started hurting me last night.

B: این از دیشب شروع به اذیت کردن من کرده

A: Have you injured your tooth in any way?

A: آیا به هیچ وجه به دندون تون آسیب رسوندید؟

B: I think one of my fillings might be coming loose.

B: فکر می کنم یکی از دندون های پر کرده ام شل شده

A: Do you have a special kind of toothbrush that you like to use?

A: آیا از نوعی مسواک خاص استفاده می کنید؟

B: I have an electric toothbrush.

B:من مسواک برقی دارم.

A: Does it bother you when you eat something really sweet?

A: دندون تون وقتی چیز واقعاً شیرینی می خورید اذیت تون می کنه؟

B: Oh yeah, when I do that, it hurts a lot more!

B: اوه آره، وقتی این کارو انجام می دم بیشتر اذیتم می کنه.

مکالمه درباره دندان درد به انگلیسی

دانلود مکالمه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
دانلود مکالمه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

A: How have you been doing?

A: حالتون چطوره؟

B: I can’t sleep or eat. I have a really bad pain in my tooth!

B: دندونم درد واقعاً بدی داره که نمی تونم بخوابم یا بخورم.

A: How long have you had this toothache?

A: چه مدته دندون درد دارید؟

B: It bothers me off and on, but it’s gotten much worse these past few weeks.

B: تو خواب و بیداری منو آزار می ده ولی توی این چند هفته گذشته خیلی بد تر شده.

A: Is there anything that you’ve done to your tooth that might have caused the pain?

A: کاری روی دندون هاتون انجام دادید که باعث این درد شده؟

B: My girlfriend told me that I grind my teeth a lot when I sleep. Maybe that is the problem.

B: دوست دخترم میگه هنگام خواب خیلی دندون قروچه می کنم شاید مشکل این باشه؟

A: When you brush your teeth, what do you use?

A: هنگام مسواک زدن از چه چیزی استفاده می کنید؟

B: I use a soft bristle toothbrush.

B: از مسواک نرم استفاده می کنم.

A: Does it bother you when you have to chew a lot?

A: آیا هنگام جویدن زیاد اذیت تان می کند؟

B: Absolutely. That set it off big time!

B: قطعاً، از ابتدا شروع به درد کردن می کنه.

کلام آخر

گروه آموزشی شیوا در نظر دارد در قالب این مکالمه ها و مقالات زیر صفر تا صد مکالمه زبان انگلیسی را به شما بیاموزد.لذا اگر می خواهید با ما همسفر شوید مقالات زیر را به دقت گوش دهید و مطالعه فرمایید.

چطوری همه مکالمه های مهم زبان انگلیسی رو داشته باشم؟

با دانلود پک کامل مکالمه زبان انگلیسی می توانید به ضروری ترین گفتگو های زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.