برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش اسامی حیوانات به انگلیسی در باغ وحش حروف الفبا

امروز می خواهم با کودک تان به باغ وحش حروف الفبای انگلیسی بروم و اسامی حیوانات را به زبان انگلیسی به او بیاموزم.

ترجمه ویدیو آموزش اسامی حیوانات به زبان انگلیسی

 

It’s a special day at the ABC Zoo. A new animal is here.

معنی: امروز ی روز خاص در باغ وحش ABC است. ی حیوان جدید اینحاست.

‘What’s in it?’

معنی: داخل این چیه؟

‘It’s a zorilla from Africa. She needs a home.’

معنی: این روزیلا از آفریقاست.او به یک خانه نیاز دارد.

‘Mmm, zorilla, eh? OK, let’s find you a home.’

ممم،زوریلا؟اوکی، بیا براش خونه پیدا کنیم؟

‘Let’s see. An aardvark, a boa constrictor, a coyote and a duck-billed platypus. The
zorilla doesn’t go here.’

معنی: بذار ببینم.یک مورچه خوار،یک مار بوا،یک گرگ و یک اردک آبی،زوریلا نمی تونه بره اینجا.

‘Let’s see. An emu, a flamingo, a giraffe and a hyena. The zorilla doesn’t go here

معنی: اجازه بده ببینم یک شترمرغ استرالیایی،یک فلامینگو،یک زرافه و یک کفتار.زوریلا نمی تونه بره اینجا.

‘Let’s see. An impala, a jellyfish, a koala and a lemur. The zorilla doesn’t go here.’

معنی: بذار ببینم،یک گوزن،یک عروس دریایی،یک کوالا،و یک میمون.زوریلا اینجا نمی تونه بره.

‘Let’s see. A meerkat, a narwhal, an orangutan and a puma. The zorilla doesn’t go here.’

معنی: اجازه بده ببینم،میرکت،نهنگ،اورانگوتان و پلنگ.اینجا جای زوریلا نیست.

‘Let’s see. A quetzal, a rhea, a sloth and a tarantula. The zorilla doesn’t go here.’

معنی: بذار ببینم،ی کوتزال،یک شترمرغ،ی تنبل و روتیل.جای روریلا اینجا نیست.

‘Let’s see. An umbrella bird, a vulture and a walrus. The zorilla doesn’t go here.’

معنی: اجازه بده ببینم،یک پرنده چتری،یک کرکس و شیر دریایی.زویلا اینجا جای نمی گیرد.

‘Let’s see. A xenops, a yak, a zorilla! Here’s your home!’

معنی: زنوب،گاومیش،زوریلا.اینجا خانه توست.

چطور کودک دو زبانه داشته باشم؟

آموزش اسامی حیوانات به کودکان
آموزش اسامی حیوانات به کودکان

کلام آخر

کودکان برای یادگیری زبان انگلیسی نیاز به آموزش های کودکانه دارند از این پیشنهاد می کنم برای آموزش حروف الفبای انگلیسی به آنها حتماً از مقاله های زیر دیدن فرمایید.