برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی به همراه عکس و تلفظ صحیح

حیواناتی مثل گرگ،شیر،ببر،میمون و… جزء حیوانات وحشی هستند. در این درس می خواهیم اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی را به شما بیاموزیم.در جدول زیر اسامی تمامی حیوانات وحشی با تلفظ شان آورده شده است.

اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:میمون

کلمه انگلیسی تلفظ بریتانیایی تلفظ آمریکایی معنی
Monkey muhng·kee muhng·kee میمون
Panda pan·duh pan·duh پاندا
Shark shaak shaark کوسه
Zebra zee·bruh zee·bruh گوره خر
Gorilla guh·ri·luh gr·i·luh گوریل
Walrus waal·ruhs waal·ruhs شیر ماهی
Leopard leh·puhd leh·prd گربه وحشی
Wolf wulf wulf گرگ
Antelope an·tuh·lowp an·tuh·lowp بز کوهی
Bald eagle bawld ee·gl baald ee·gl عقاب گر
Jellyfish jeh·lee·fish jeh·lee·fish عروس دریایی
Crab krab krab خرچنگ
Giraffe juh·raaf jr·af زرافه
Woodpecker wud·peh·kuh wud·peh·kr دارکوب
Camel ka·muhl ka·muhl شتر
Starfish staa·fis staar·fish ستاره دریایی
Koala kow·aa·luh kow·aa·luh کوالا
Owl awl awl جغد
Tiger tai·guh tai·gr ببر
Bear beuh behr Bear
Blue whale bloo weil bloo weil وال آبی
Coyote kai·ow·tee kai·ow·tee کایوت نوعی گرگ در آمریکا شمالی
Chimpanzee chim·pan·zee chim·pan·zee شامپانزه
Raccoon ruh·koon ra·koon راکون
Lion lai·uhn lai·uhn شیر نر
Arctic wolf aak·tuhk wulf aak·tuhk wulf گرگ قطب شمال
Crocodile kro·kuh·dail kro·kuh·dail کروکودیل
Dolphin dol·fn dol·fn دلفین
Elephant eh·luh·fnt eh·luh·fnt فیل
Squirrel skwi·ruhl skwi·ruhl سنجاب
Snake sneik sneik مار
Kangaroo kang·guh·roo kang·gr·oo کانگورو
Hippopotamus hi·puh·po·tuh·muhs hi·puh·paa·tuh·muhs اسب آبی
Elk elk elk گوزن شمالی
Rabbit ra·buht ra·buht خرگوش
Fox foks faaks روباه
Bat bat bat خفاش
Hare hare hare خرگوش صحرایی
Toad towd towd وزغ
Frog frog fraag قورباغه
Deer deeuh deer گوزن
Rat rat rat موش صحرایی
Badger ba·juh ba·jr گورکن
Lizard li·zuhd li·zrd مارمولک
Mole mole mole موش کور
Hedgehog hej·hog hej·haag جوجه تیغی
Otter o·tuh aa·tr سمور
جدول اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی به همراه تلفظ
میمون به انگلیسی
میمون به انگلیسی

MonkeyMonkeys can be divided into Old World and New World monkeys and include ground-dwelling animals like baboons.معنی: میمون ها را می توان به میمون های دنیای قدیم و دنیای جدید تقسیم کرد و حیوانات روی زمین شامل بابون ها را شامل می شوند. The monkey is in the cage.معنی مثال : میمون در قفس است.پاندا

پاندا به انگلیسی
پاندا به انگلیسی

PandaGiant pandas are mammals that are only found in the wild in China, namely the Sichuan, Shaanxi, and Gansu provinces.معنی:پاندا های بزرگ پستاندارانی هستند که فقط در طبیعت چین( استان های سیچوان ، شاانشی و گانسو)یافت می شوندPandas are very clever.معنی مثال:پاندا ها بسیار باهوش هستند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی: کوسه

کوسه به انگلیسی
کوسه به انگلیسی

SharkWhale sharks are the largest type of shark with a length of 40 feet; their mouths are five feet wide, and they give birth to live young.معنی:وال کوسه ها،بزرگ ترین نوع کوسه هستند که طولی حدود 40 فوت دارند.دهان شان 5 فوت عرض دارد و با تخم گذاری تولید مثل می کنند.نکته مهم در مورد عبارت :عبارت (give birth to live young) به معنی تولید مثل با تخم گذاری است.Sharks eat fish.معنی مثال: کوسه ها ماهی می خورند.گور خر به انگلیسی

گور خر به انگلیسی
گور خر به انگلیسی

ZebraZebras are considered to have white coats with brown or black stripes, but they have black skin under their white coats.معنی:گور خر ها با روکش سفیدی که نوار های سیاه و قهوه دارد پوشانده شده اند.اما زیر  روکش سفید پوستی سیاه رنگ دارند.Zebras and giraffes are found at a zoo.معنی مثال: گوره خر و زرافه در باغ وحش یافت می شوند.اسامی حیوانات به انگلیسی:گوریل

گوریل به انگلیسی
گوریل به انگلیسی

GorillaGorillas are social animals that live in groups numbering from five to ten members. Their leader is a male known as a silverback.معنی:گوریل ها حیواناتی اجتماعی هستند که در گروه های 5 تا 10 عضوی زندگی می کنند.رییس شان یک نر است که با نام پشت نقره ای شناخته می شود.Most people think that gorillas are stupid. Is that true?معنی مثال:بیشتر مردم فکر می کنند گوریل ها خنگ هستند.آیا این درست است؟شیر ماهی به فارسی

شیر ماهی به انگلیسی
شیر ماهی به انگلیسی

WalrusWalruses can be as long as 11.5 feet and weigh up to 1.5 tons. They use their tusks to pull themselves up onto land or ice from cold waters.معنی:طول شیر ماهی ها به 11.5 فوت و وزن شان به یک و نیم تن می رسد.آنها برای رساندن خود به آب های سرد و خشکی ها از عاج های شان استفاده می کنند.The walrus snorted suddenly and loudly.معنی مثال:شیر ماهی به صورت ناگهانی با صدایی بلند خرناس کشید.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:پنلگ

پلنگ به انگلیسی
پلنگ به انگلیسی

LeopardLeopards are large spotted cats that are native to Africa and Asia. There are a total of nine recognized subspecies of leopards.معنی پلنگ ها گربه سانانی با لکه های بزرگ در آسیا و آفریقا هستند.در مجموع پنج زیر گونه پلنگ وحود دارد.Tom ran as fast as a leopard.معنی مثال:تام با سرعتی به اندازه پلنگ می دود.گرگ در زبان انگلیسی

گرگ به انگلیسی
گرگ به انگلیسی

WolfWolves can have hunting territories as large as 1,000 square miles. Their prey includes deer, bison, elk, moose, beavers, hares, and rodents.معنی:گرگ ها می توانند در شکارگاهی به وسعت 1000 مایل مربع شکار کنند.طعمه های آنها شامل گوزن ، گاومیش کوهان دار، مرغ ، خرگوش و جوندگان است.Wolves don’t usually attack people.معنی مثال:گرگ ها معمولا به مردم حمله نمی کنند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:بز کوهی

بز کوهی به انگلیسی
بز کوهی به انگلیسی

AntelopeAntelope are even-toed hoofed mammals. There are a total of 91 known species referred to as “antelopes”, but they are not taxonomically related.معنی:بز های کوهی پستاندارنی سم دار هستند.در حال حاضر 91 گونه با نام بز کوهی شناخته شده است.اما آنها در طبقه بندی های مختلفی قرار دارند.Antelope live in Africa and Asia.معنی مثال:بز کوهی در آسیا و آفریقا زندگی می کنید.عقاب گر

عقاب گر به انگلیسی
عقاب گر به انگلیسی

Bald eagleThe Bald Eagle has a wide range that spans from Alaska in the west to Labrador Island in the east, from northern Canada to Northern Mexico.معنی:عقاب طاس گستره وسیعی دارد که از آلاسکا در غرب تا جزیره لابرادور در شرق ، از شمال کانادا تا شمال مکزیک گسترش می یابد.The bald eagle is a noble bird, both beautiful and majestic.معنی مثال:عقاب گر پرنده ای اصیل است،هم زیبا و هم باشکوهاسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:عروس دریایی

عروس دریایی به انگلیسی
عروس دریایی به انگلیسی

Jellyfishjellyfish have bodies that are 95 percent water. They do not have hearts or brains, but have a nervous system that detects light.معنی:95 درصد بدن عروس های دریایی را آب تشکیل می دهد.آنها قلب و مغز ندارند.اما سیستم عصبی دارند که نور را تشخیص می دهد.These creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.معنی مثال: این موجودات از موجودات ساده ترین مثل عروس دریایی تکامل یافته اند.خرچنگ

خرچنگ به انگلیسی
خرچنگ به انگلیسی

CrabMost of the time, crabs walk from side to side, however, some species (like the common spider crab) can move forward and backward.معنی : بیشتر اوقات خرچنگ ها به این طرف و آن طرف(چپ و راست) می روند. اما برخی گونه های مثل خرچنگ عنکبوتی قادر هستند به جلو و عقب نیز بروند.A crab nipped my toe while I was paddling.معنی مثال :در حالی که پارو می زدم یک خرچنگ انگشتم را فشار می داد.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:زرافه

زرافه به انگلیسی
زرافه به انگلیسی

GiraffeAdult giraffes can be as tall as 18.7 feet. Giraffes eat 16 to 20 hours a day and can consume up to 30 pounds of food daily.معنی :قد یک زرافه بزرگ سال به 18.7 فوت می رسد.زرافه ها روزانه بین 16 تا بیست ساعت غذا می خورند و می توانند تا حداکثر تا 30 پوند غذا مصرف کنند.A giraffe extends its neck to get food.معنی مثال:زرافه برای گرفتن غذا گردن خود را دراز کرد.دارکوب

دارکوب به انگلیسی
دارکوب به انگلیسی

WoodpeckerThe term “woodpecker” refers to several different bird species, but their main characteristic is that of a strong bill used to penetrate trees for food.معنی: اصطلاح دارکوب به گونه های مختلف پرندگان اشاره دارد،اما ویژگی اصلی همه آنها داشتن یک نوک قوی برای نفوذ به درختان به منظور خوردن غذاست.How can I stop woodpeckers from making holes in my house?معنی مثال: چطور می تونم جلوی دارکوب رو بگیرم که خونه ام رو سوراخ نکنه.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:شتر

شتر به انگلیسی
شتر به انگلیسی

CamelCamels with one hump are known as Dromedaries, while camels with two humps are known as Bactrian camels.معنی:شتر هایی با یک کوهان با نام Dromedaries شناخته می شوند.در در حالی که شترهایی با دو کوهان با نام باختران شناخته شوند.Camels have three eyelids.معنی مثال: شتر ها سه تا پلک دارند.ستاره دریایی

ستاره دریایی به انگلیسی
ستاره دریایی به انگلیسی

StarfishStarfish are known to regenerate their limbs if they lose them. Their digestive system extends from a central disc into their arms.ستاره های دریایی موجوداتی هستند که در صورت از دست دادن اعضای شان می توانند دوباره آن ها را تولید کنند.در ضمن سیستم گوارش شان از یک دیسک مرکزی تشکیل شده که تا بازو هایشان گسترش می یابد.If a starfish loses a leg, it grows back.معنی مثال: اگر یک ستاره دریایی یک پایش را از دست دهد ،آن عضو دوباره رشد می کند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:کوالا

کوالا به انگلیسی
کوالا به انگلیسی

KoalaKoalas are marsupials, meaning that they give birth to underdeveloped live young who live in pouches until they are mature enough to leave.معنی:کوالا ها مارپیل هستند،به این معنی که با تخم گذاری به دنیا نمی آیند و در رحم رشد می کنند و پس مدت مشخصی به دنیا می آیند.The koala is listed among Australia’s endangered animals.معنی مثال: کوالاها در بین حیوانات در خطر انقراض استرالیا هستند.تمساح

تمساح به انگلیسی
تمساح به انگلیسی

AlligatorAlligators are large reptiles that can grow from 8.2 to 11.2 feet in length. Their teeth are lost and replaced throughout their lifetime.تمساح ها خزندگان بزرگی هستند که طول شان ببین 8.2 تا 11.2 فوت می باشد.دندان های آنها در طول زندگی شان جایگزین می شود.The shoes are made of alligator skin.معنی مثال: کفش ها از پوست تمساح درست شده است.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی: جغد

جغد به انگلیسی
جغد به انگلیسی

OwlOwls are nocturnal birds of prey. They can be as large as the Great Horned Owl (900 – 2500 grams) or as small as the Elf Owl (45 grams).معنی:جغد از حیوانات شکاری شبانه است.برخی از جغد ها بزرگ هستند مثل جغد شاخ بزرگ(900 تا 2500 گرم) و برخی دیگر مثل جغد Elf کوچک(45 گرم) هستند.Owls hunt at night.معنی مثال:جغد ها در شب شکار می کنند.ببر

ببر به انگلیسی
ببر به انگلیسی

The Bengal Tiger is a tiger native to Nepal, Bhutan, Bangladesh, and India. It is a large tiger, weighing between 308 and 490 pounds.معنی:ببر بنگال بومی نپال،بوتان،بنگلادش و هند است،این حیوان یک ببر بزرگ است به طوری که وزنش به بین 308 تا 490 پوند می رسد.Lions and tigers are called big cats.معنی مثال:شیر و ببر بزرگ گربه سانان نامیده می شوند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:خرس

خرس به انگلیسی
خرس به انگلیسی

BearThere are eight species of bear in the world, and they live in habitats ranging from South America to North America, and southern and eastern Asia.معنی مثال:هشت گونه شناخته شده از خرس در دنیا وجود دارد،و آنها در زیستگاه هایی از جنوب تا شمال آمریکا و از شرق تا غرب آسیا زندگی می کنند.How long does a bear sleep?معنی مثال:چه مدت یک خرس می خوابد.وال آبی

وال آبی به انگلیسی
وال آبی به انگلیسی

Blue whaleThe Blue Whale is the largest animal on earth and is considered the largest animal ever to have existed. It is 100 feet long and weighs 200 tons.معنی:وال آبی بزرگترین حیوان کره زمین است و همچنین بزرگترین حیوانی است که تا کنون وجود داشته.این حیوان 100 فوت طول و 200 تن وزن دارد.Have you ever seen a blue whale?معنی مثال: تا کنون وال آبی دیده اید؟اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:کایوت(نوعی گرگ در آمریکای شمالی)

کایوت به انگلیسی
کایوت به انگلیسی

CoyoteCoyotes are a wide-ranging canine species that have a diverse diet, eating anything from moose and bison to lizards and insects.معنی مثال:کایوت یک گونه سگ از طیف وسیع سگ هاست که رژیم غذایی خاصی دارد، از گوزن شمالی و گاومیش کوهان دار گرفته تا مارمولک و حشرات می خورند.Coyote tracks are similar to dog tracks.معنی مثال:ردپای کایون شبیه رد پای گرگ است.شامپانزه

شامپانزه به انگلیسی
شامپانزه به انگلیسی

ChimpanzeeThe chimpanzee is the human being’s closest living relative. 98.8. percent of its DNA is similar to that of humans.معنی:شامپانزه ها نزدیک ترین خیشاوندان انسان هستند،دی ان ای آنها 98 در صد شبه انسان هاست.The chimpanzee is an endangered species.معنی مثال: شامپانزه یک گونه در خطر انقراض است.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:راکون

راکون به انگلیسی
راکون به انگلیسی

Raccoons are nocturnal animals that are solitary, except for the months between January and June, their mating season.راکون ها حیوانات شبزی هستند که به جزء ماه های بین ژانویه و جوئن که فصل جفت گیری شان است منزوی می باشند.A raccoon came to the river and found a fish to eat.معنی مثال یک راکون به رودخانه آمد و یک ماهی پیدا کرد و خورد.شیر

شیر به انگلیسی
شیر به انگلیسی

LionLion cubs are reared in small groups. They are born with brown spots on their fur, which fade over time.معنی:توله شیر ها در گروه های کوچک پرورش می یابند.آنها با لکه های قهوه ای روی پوست شان بدنیا می آیند که به مرور زمان محو می شود.The lion struggled to get out of his cage.معنی مثال:شیر تلاش کرد تا از قفس خود خارج شود.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:گرگ بومی قطب شمال

گرگ قطب شمال به انگلیسی
گرگ قطب شمال به انگلیسی

Arctic wolfThe Arctic Wolf is native to the North American arctic and Greenland. It subsists on elk, musk oxen, and arctic hares.معنی:گرگ قطب شمال بومی شمال آمریکا و گرینلند است،او از طریق خوردن گوزن ، گاو و خرگوش های قطبی به زندگی خود ادامه می دهد.Have you ever seen an arctic wolf?معنی مثال: تا حالا گرگ قطبی دیدید؟کروکودیل

کروکودیل به انگلیسی
کروکودیل به انگلیسی

CrocodileCrocodiles are cold-blooded aquatic reptiles that live in tropical areas of the Americas, Australia, Africa, and Asia.کروکودیل ها خزندگان آبزی خونسردی هستند که در مناطق گرمسیری قاره آمریکا ، استرالیا ، آفریقا و آسیا زندگی می کنند.Crocodiles have sharp teeth.معنی مثال: کروکودیل دندان های تیزی دارد.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:دلفین

دولفین به انگلیسی
دولفین به انگلیسی

DolphinDolphins are considered to be toothed whales, evolving from mammals that emerged in the fossil record 50 million years ago.معنی:دلفین ها در دسته نهنگ های دندان دار قرار دارند که از پستاندارن 50 میلیون سال پیش تکامل یافته اند.Dolphins are very intelligent animals.معنی مثال:دلفین ها حیوانات بسیار باهوشی هستند.فیل

فیل به انگلیسی
فیل به انگلیسی

ElephantElephants are the largest living land mammals and are two different species: the African elephant and the Asian elephant.معنی:فیل ها بزرگ ترین حیوانات روی خشکی هستند و دو گونه دارند:فیل های آسیایی و فیل های آفریقاییElephants usually only sleep two or three hours a day.معنی مثال:فیل ها معمولا فقط دو یا سه ساعت در روز می خوابند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:سنجاب

سنجاب به انگلیسی
سنجاب به انگلیسی

SquirrelSquirrels can not digest cellulose, and therefore usually feed on nuts, coniferous cones, and seeds.سنجاب ها نمی توانند سلولز را هضم کنند و بنابراین معمولاً از مغزها ، مخروط های سوزنی برگ و دانه ها تغذیه می کنند.Squirrels eat seeds and nuts, as well as insects and mushrooms.معنی مثال:سنجاب ها دانه ها و مغزها و همچنین حشرات و قارچ ها را می خورند.مار

مار به انگلیسی
مار به انگلیسی

SnakeSome of the world’s largest snakes include the Green Anaconda, Burmese Python, and Reticulated Python, growing upwards of 18 feet.معنی:برخی از مار ها مثل Anaconda, Burmese Python, and Reticulated Python تا 18 فوت رشد می کنند.Some snakes are poisonous.معنی مثال: بعضی از مار ها سمی هستند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:کانگورو

کانگورو به انگلیسی
کانگورو به انگلیسی

KangarooKangaroo are native to Australia and frequent the country’s grasslands, plains, beaches, and even golf courses.معنی:کانگوروها بومی استرالیا هستند و مرتباً در چمنزارها ، دشت ها ، سواحل و حتی زمین های گلف کشور حضور دارند.A female kangaroo carries its young in the pouch.معنی مثال: کانگورو ماده نوزاد خود را درون کیسه حمل می کند.اسب آبی

اسب آبی به انگلیسی
اسب آبی به انگلیسی

HippopotamusAn adult hippopotamus can weigh as much as 9,920 pounds and be 16.5 feet in length.معنی:یک اسب آبی بالغ می تواند 9.920 پوند وزن و 16.5 فوت طول داشته باشه.The children enjoyed watching the hippopotamus wallowing in the mud.معنی مثال: کودکان از دیدن اسب آبی ای که در گل و لای غرق شده است لذت می برند.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:الک(گوزن بومی آمریکای شمالی)

الک به انگلیسی
الک به انگلیسی

ElkElk are native to North America, weigh up to 1,100 pounds, and can be larger than five feet tall at the shoulder.معنی:الک گوزن بومی آمریکای شمالی است که وزن اش بیشتر از 1.100 پوند می باشد و قد اش می تواند به 5 فوت برسد.I will try to smell like an elk.معنی مثال:من تلاش می کنم مثل الک ببویم.خرگوش

خرگوش به انگلیسی
خرگوش به انگلیسی

RabbitRabbits sleep on average about 8.4 hours a day and sleep with their eyes open to respond to sudden outside movements.معنی:خرگوش ها بین 4 تا هشت ساعت با چشمان باز می خوابند تا به حرکت ناگهانی بیرونی واکنش نشان دهند.Carrots are good for the eyes. Have you ever seen a rabbit with glasses on?هویچ برای چشم ها مفید است.آیا تا حالا خرگوش با عینک دیدی؟اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:روباه

روباه به انگلیسی
روباه به انگلیسی

FoxThe fox is an animal that belongs to the canine family; it eats mostly insects, eggs, lizards, and birds.معنی:روباه حیوانی از خانواده سگ هاست.او حشرات،تخم مرغ،مارمولک و پرندگان را می خورد.Foxes are wild animals.معنی مثال:روباه یک حیوان وحشی است.گوریل

گوریل به انگلیسی
گوریل به انگلیسی

GorillaThe dominant male gorilla is the largest in the group.معنی مثال:گوریل نر غالب بزرگ ترین گوریل در گروه خود است.خفاش

خفاش به انگلیسی
خفاش به انگلیسی

BatBats are the only true flying mammals. Their wings are comprised of thin bones and a stretchy skin membrane.معنی:خفاش ها تنها پستاندارن پرنده هستند.بال های آنها از استخوان ها و یک پوست کششی تشکیل شده است.A bat is not a bird, but a mammal.خفاش پرنده نیست،بلکه پستاندار است.اسامی حیوانات وحشی:خرگوشی صحرایی

خرگوش صحرایی به انگلیسی
خرگوش صحرایی به انگلیسی

HareHares are different from rabbits in that they have larger ears, live solitary or paired social lives, and are self-sufficient from birth.معنی:خرگوش های صحرایی گوش های بزرگتری نسبت به خرگوش های معمولی دارند.به صورت انفرادی یا اجتماعی زندگی می کنند و از بدو تولد خودکفا هستند.It is not easy to catch a hare with your bare hands.معنی مثال:گرفتن خرگوش وحشی با دستان خالی کار ساده ای نیست.وزغ

وزغ به انگلیسی
وزغ به انگلیسی

ToadToads are not taxonomically different from frogs, because of their appearance they are colloquially referred to as separate types of animals.معنی:وزغ ها از نظر طبقه بندی متفاوت با قورباغه ها نیستند.و فقط به خاطر ظاهر شان از هم متفاوت به نظر می آیند.The toad has changed its colour to blend in with its new environment.معنی مثال:وزغ رنگ خود را تغییر داد تا با محیط خود در هم آمیخته شود.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:قورباغه

قورباغه به انگلیسی
قورباغه به انگلیسی

FrogFrogs are amphibians of the Anura order of animals. They start life as eggs, then change into tadpoles, and eventually their adult form.معنی: قورباغه ها در دسته دوزیستان Anura هستند که زندگی شان از درون تخم شروع می شود،سپس به قورباغه تبدیل می شوند و در نهایت بالغ می گردند.The frog plopped into the pond.معنی مثال: قورباغه ها درون حوضچه جمع شده اند.گوزن

گوزن به انگلیسی
گوزن به انگلیسی

DeerDeer are part of the Artiodactyla order of animals. They are native to Europe, Asia, Africa, and the Americas, and have been introduced to Australia.معنی:گوزن بخشی از رسته حیوانات Artiodactyla هستند.آنها بومی آمریکا،آفریقا،آسیا و اروپا هستند و با استرالیا نیز آشنا شده اند.The deer population has increased substantially in recent years.معنی مثال:جمعیت گوزن ها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است.اسامی حیوانات وحشی به زبان انگلیسی:موش صحرایی

موش صحرایی به انگلیسی
موش صحرایی به انگلیسی

RatThe rat is an extremely adaptable animal that is nocturnal in nature. It is most active shortly before dawn and right after dusk.معنی:موش صحرایی حیوانی بسیار سازکار است که جرء حیوانات شبرو است.او کمی قبل از طلوع خورشید شروع به کار می کند و تا بعد از غروب آفتاب به کار خود ادامه می دهد.A rat squeaked and ran into the bushes.معنی مثال: موش صحرایی جیغ کشید و به سمت بوته ها دوید.گور کن

گور کن به انگلیسی
گور کن به انگلیسی

BadgerBadgers are a group of animals that consist of 11 species related to mink and otters. Badgers eat small birds, mammals, insects, and lizards.معنی:گورکن جزء گروه راسو ها و سمور هاست که شامل 11 گونه می شوند.گورکن ها پرندگان کوچک،حشرات،پستانداران و مارمولک ها را می خورند.Watching a badger move bedding can be very amusing.معنی مثال: تماشای یک گورکن که در حال رفتن به لایه های زیرین است بسیاری سرگرم کننده می باشد.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:مارمولک

مارمولک به انگلیسی
مارمولک به انگلیسی

LizardLizards are a large group of reptiles that typically have scales, a small head, and short limbs. Some lizards do not have limbs and resemble snakes.معنی:مارمولک ها گروه بزرگی از خزندگان هستند که معمولا دارای فلس می باشند و سر کوچک و اندام کوتاه دارند.برخی مارمولک ها اندام ندارند و شببیه مار می باشند.A lizard can regenerate its tail.معنی مثال:مارمولک می تواند دوباره دم در آورد.موش کور

موش کور به انگلیسی
موش کور به انگلیسی

MoleMoles are burrowing mammals that are capable of digging 15 to 18 feet of tunnels in an hour. They mostly eat earthworms and insects.معنی: موش های کور قادر به کندن 15 تا 18 فوت تونل در یک ساعت هستند.آنها بیشتر کرم خاکی و حشرات می خورند.The mole burrowed in the ground.معنی مثال:موش کور در زمین فرو رفت.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:جوجه تیغی

جوجه تیغی به انگلیسی
جوجه تیغی به انگلیسی

HedgehogHedgehogs are animals that are distantly related to shrews. They have spiny backs and can roll into balls when threatened.معنی:جوجه تیغی ها حیواناتی مرتبط با دسته shrews ها هستند.آنها روی کمرشان خار دارند و در صورت تهدید خود را به شکل توپ می کنند.Hedgehogs are cute.معنی مثال:خارپشت ها بامزه هستند.سمور

سمور به انگلیسی
سمور به انگلیسی

OtterOtters are part of the Mustelidae family and are related to badgers, minks, weasels, and wolverines. They feed on fish, but also crustaceans.معنی:سمور ها بخشی از خانواده Mustelidae ها هستند که با گورکن ها،راسو ها و گرگ ها مرتبط می شوند.آنها ماهی ها و همچنین سخت پوستان را می خورند.Since 1977 otter hunting has been illegal.معنی مثال:از سال1992 شکار سمور ها غیر قانونی است.اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی:گوزن شمالیReindeerReindeer are also known as Caribou, they are native to northern climates and subsist on grass, shrubs, and low-lying parts of trees.معنی:گوزن های شمالی با نام Caribou نیز شناخته می شوند.آنها بومی مناطق آب و هوایی شمالی،چمن زار ها و مناطق کم درخت هستند.I hope to see reindeer on my trip to Sweden.معنی مثال:من امیدوارم در سفرم به سوئد گوزن شمالی را ببینم.پیشنهاد نویسنده

کلمه انگلیسی تلفظ بریتانیایی تلفظ آمریکایی معنی
کلمه انگلیسی تلفظ بریتانیایی تلفظ آمریکایی معنی
کلمه انگلیسی معنی فارسی تلفظ آمریکایی تلفظ بریتانیایی
Monkey میمون muhng·kee muhng·kee
Panda پاندا pan·duh pan·duh
Shark کوسه shaark shaak
Zebra گوره خر zee·bruh zeh·bruh
Gorilla گوریل gr·i·luh guh·ri·luh
Walrus شیر ماهی waal·ruhs waal·ruhs
Leopard گربه وحشی leh·prd leh·puhd
Wolf گرگ wulf wulf
Antelope بز کوهی an·tuh·lowp an·tuh·lowp
Bald eagle عقاب گر baald ee·gl bawld ee·gl
Jellyfish عروس دریایی jeh·lee·fish jeh·lee·fish
Crab خرچنگ krab krab
Giraffe زرافه jr·af juh·raaf
Woodpecker دارکوب wud·peh·kr wud·peh·kuh
Camel شتر ka·muhl ka·muhl
Starfish ستاره دریایی staar·fish staa·fis
Koala کوالا kow·aa·luh kow·aa·luh
Owl جغد awl awl
Tiger ببر tai·gr tai·guh
Bear خرس behr beuh
Blue whale وال آبی bloo weil bloo weil
Coyote کایوت نوعی گرگ در آمریکا شمالی kai·ow·tee kai·ow·tee
Chimpanzee شامپانزه chim·pan·zee chim·pan·zee
Raccoon راکون ra·koon ruh·koon
Lion شیر نر lai·uhn lai·uhn
Arctic wolf گرگ قطب شمال aark·tuhk wulf aak·tuhk wulf
Crocodile کروکودیل kraa·kuh·dail kro·kuh·dail
Dolphin دلفین daal·fn dol·fn
Elephant فیل eh·luh·fnt eh·luh·fnt
Squirrel سنجاب skwur·uhl skwi·ruhl
Snake مار sneik sneik
Kangaroo کانگورو kang·gr·oo kang·guh·roo
Hippopotamus اسب آبی hi·puh·paa·tuh·muhs hi·puh·po·tuh·muhs
Elk گوزن شمالی elk elk
Rabbit خرگوش ra·buht ra·buht
Fox روباه faaks foks
Bat خفاش bat bat
Hare خرگوش صحرایی hare hare
Toad وزغ towd towd
Frog قورباغه fraag frog
Deer گوزن deer deeuh
Rat موش صحرایی rat rat
Badger گورکن ba·jr ba·juh
Lizard مارمولک li·zrd li·zuhd
Mole موش کور mole mole
Hedgehog جوجه تیغی hej·haag hej·hog
Otter سمور aa·tr o·tuh
جدول اسامی حیوانات وحشی به انگلیسی به همراه تلفظ