برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی اسامی زیبا ترین دوزیستان دنیا به انگلیسی

دوزیستان یکی از جالب ترین گروه های حیوانات هستند که در طول زندگی شان تغییرات بسیاری را تجربه می کنند.اما به راستی دوزیست چیست و به چه حیواناتی دوزیست می گویند؟ اگر دنبال پاسخ این پرسش ها هستید و می خواهید با معروف ترین اعضای این گروه آشنا شوید در ادامه مقاله ما را همراهی کنید.

جدول اسامی کامل دوزیستان در زبان انگلیسی

نام حیوان دوزیست ترجمه فارسی تلفظ آمریکایی تلفظ بریتانیایی
Giant Salamanders سمندر بزرگ jai·uhnt sa·luh·man·drz jai·uhnt sa·luh·man·duhz
Tree Frogs قورباغه درختی tree fraagz tree frog
Newts نیوتن(نوعی سمندر) noots nyoots
South Asian Frogs قورباغه جنوب آسیا sawth ei·zhn fraagz sawth ei·zhn frog
Mudpuppies نوعی سمندر بومی شرق آمریکا mudpuppies mudpuppies
Poison Frogs قورباغه های سمی poy·zn fraagz poy·zn frogz
Caecilians سیسیلیان caecilians caecilians
Asiatic Salamanders سمندر آسیایی sa·luh·man·drz ei·zhee·a·tik sa·luh·man·duhz ei·zee·a·tuhk
True Frogs نوعی قورباغه troo fraagz troo frogz
Pacific Giant Salamanders سمندر های قول پیکر اقیانوس آرام puh·si·fuhk jai·uhnt sa·luh·man·drz puh·si·fuhk jai·uhnt sa·luh·man·duhz
True Toads نوعی وزغ troo towdz troo towdz
Mole Salamanders سمندر کور mol sa·luh·man·drz mol sa·luh·man·duhz
Sirens نوعی سمندر آبی sai·ruhnz sai·ruhnz
Hyla نوعی قورباغه درختی hai·luh hai·luh
Racophorus نوعی قورباغه racophorus racophorus
جدول اسامی دوزیست در زبان انگلیسی  

 

دوزیست به چه حیوانی گفته می شود؟

به حیواناتی که می توانند هم در هم در خشکی زندگی دوزیست می گویند.این حیوانات ویژگی های زیر را دارا می باشند.

 1. خونسرد هستند.
 2. مهره دار می باشند.
 3. حدود 8000 هزار گونه شناخته شده از آنها وجود دارد که 90 در صد شان قورباغه می باشند.
 4. تخم زا هستند.
 5. در مدت زندگی شان تغییرات بسیاری فیزیکی را تجربه می کنند.
 6. آب شش دارند.

دوزیست ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

 1. دسته Apoda:این موجودات شبیه کرم هستند و در مناطق گمسیری زندگی می کنند.
 2. دسته Anura:این دسته که شامل 5 هزار گونه است وزغ ها و قورباغه ها را شامل می شود.
 3. دسته Urodela:سمندر ها و نیوتن ها در این دسته قرار دارند.یکی از مهم ترین ویژگی های موجودات این دسته از دست ندادن دم شان تا بزرگ سالی است.

اسامی و عکس معروف ترین دوزیستان

 1. سمندر بزرگ
 2. قورباغه درختی
 3. قورباغه جنوب آسیا
 4. نوعی سمندر بومی شرق آمریکا
 5. قورباغه های سمی
 6. سیسیلیان
 7. سمندر آسیایی
 8. قورباغه آمریکای شمالی و جنوبی
 9. سمندر بزرگ اقیانوس آرام
 10. وزغ واقعی
 11. سمندر گور کن
 12. سایرن

 

دوزیستان:سمندر بزرگ

سمندر بزرگ
سمندر بزرگ به انگلیسی

Giant Salamanders

The South China Giant Salamander (Andrias sligoi) is an amphibian native to southern China, particularly the Pearl River region. This salamander can reach lengths in excess of five feet, five inches, and is considered to be the largest amphibian alive in the world today.

معنی:سمندر بزرگ جنوب چین یکی از دوزیست های بومی جنوب چین به ویژه اطراف رود مروارید می باشد.طول این سمندر می تواند 5 فوت،5 اینچ باشد که از بزرگترین دوزیستان موجود در جهان در حال حاضر محسوب می شود.

قورباغه درختی

قورباغه درختی به انگلیسی
قورباغه درختی به انگلیسی

Tree Frogs

Tree frogs are a diverse group of some 800 frog species. They are distinguished by their toe morphology — which consists of a claw-like terminal phalanx, the final bone in their toes. Tree frogs can be less than an inch to over five inches long and exist on a diet of insects and other invertebrates.

معنی:قورباغه های درختی گروهی متنوع از 800 گونه قورباغه هستند.آنها با موفولوژی انگشتان متمایز می شوند.که شامل یک چنگال به آخرین بند استخوان نهایی انگشت پا می شود.

دوزیستان:نیوتن

دوزیست: نیوتن ها
دوزیست: نیوتن ها

Newts

Newts belong to the family Pleurodelinae, a sub-family of Urodela. Unlike salamanders, newts have bodies that consist of webbed feet and a tail that is often shaped like a paddle. Newts are a group of amphibians that live semi-aquatic lifestyles, salamanders merely breed and lay eggs in water.

معنی:نیوتن ها به خانواده Pleurodelinae از زیر خانواده Urodela تعلق دارند.برخلاف سمندرها،نیوتن ها بدنی با پاهای تاری(مناسب برای شنا کردن در آب) و دم دارند که اغلب مثل پارو عمل می کنند.نیوتن ها گروهی از دوزیستان هستند که با سبک زندگی نیمه آبزی زندگی می کنند.این سمندر ها تنها در آب تولید مثل می کنند و تخم می گذارند.

قورباغه جنوب آسیا

قورباغه های جنوب آسیا به انگلیسی
قورباغه های جنوب آسیا به انگلیسی

South Asian Frogs

South Asian Frogs are more commonly referred to as Goose Frogs and are part of the family Megophryidae. They inhabit Indonesia, parts of Southeast Asia, southern China, Nepal, and the Philippines. They are noted for their leaf-like camouflage, with their skin at times pointed like leaf edges.

معنی:قورباغه های جنوب آسیا معمولا با نام Goose شناخته می شوند و بخشی از خانواده Megophryidae هستند.آنها در جنوب چین،اندونزی،نپال فلیپین و بخش های از شمال آسیا زندگی می کنند.آنها به استتار برگ مانند خود معروف هستند و پوست شان گاهی اوقات مانند لبه برگ ها برجسته است.

دوزیستان:نوعی سمندر بومی شرق آمریکا

Necturus maculosus
Necturus maculosus

Mudpuppies

Mudpuppies are fairly large salamanders that are also known as Waterdogs. The Common Mudpuppy (Necturus maculosus) can grow to about 13 inches on average and is native to ponds, lakes, and rivers in eastern North America — dieting on mollusks, insects, and earthworms.

معنی:Mudpuppies ها سمندر های نسبتا بزرگی هستند که با نام Waterdogs نیز شناخته می شوند.Necturus  maculosus یکی از معروف ترین سمندر های این گروه است که به طور میانگین 13 اینچ رشد می کند.این موجود بومی استخرها،رودخانه ها و دریاچه های شمال شرقی آمریکاست.رژیم غدایی وی نیز حشرات،نرم تنان و کرم خاکی است.

قورباغه های سمی

قورباغه سمی به انگلیسی
قورباغه سمی به انگلیسی

Poison Frogs

Poison Frogs are also known as Poison Dart Frogs, due to the fact that the toxins their skin secretes have historically been used to cover the tips of hunting darts. Inhabiting the Amazon rainforest and Central America, Poison Frogs are noted for their small size and extremely bright colors.

معنی:قورباغه های سمی به دلیل اینکه سموم ترشح شده از پوست آنها در طول تاریخ برای پوشاندن نوک دارت شکار استفاده می شد ، به قورباغه های سمی دارت نیز معروف هستند.جنگل های بارانی آمازون و آمریکای مرکزی محل سکونت آنهاست.قورباغه های سمی با اندازه کوچک و رنگ روشن شناخته می شوند.

اگر دنبال انگلیسی اسامی حیوانات خانگی هستید این مقاله را بخوانید

دوزیستان:سیسیلیان

سیسیلیان در انگلیسی
سیسیلیان در انگلیسی

Caecilians

Caecilians are amphibians that are snake-like in appearance and inhabit areas of India, Africa, South, and Central America. They are burrowing animals and live under leaves and soil. Caecilians have a recessed mouth, long bodies, no legs, and strong jaws — and feed on snakes, insects, and worms.

معنی:سیسیلیان از نظر ظاهری شبیه مار هستند و در مناطقی از هند،آفریقا،آمریکای مرکزی و جنوبی ساکن می باشند.آنها حیواناتی گورکن هستند و در زیر برگ و خاک زندگی می کنند.سیسلیان دارای دهن فرو رفته،بدن دراز،بدون پا و فک قوی می باشند و از مارها،حشرات و کرم ها تغذیه می کنند.

سمندر آسیایی

سمندر آسیایی
سمندر آسیایی

Asiatic Salamanders

Asiatic Salamanders are salamanders that belong to the Hynobiidae family. They are common to Asia, with about half of the species found exclusively in Japan. They are related to Giant Salamanders and can inhabit countries such as China, Russia, Iran, Japan, and Afghanistan.

معنی:سمندر آسیایی سمندر هایی از خانواده Hynobiidae هستند.آنها در آسیا گسترش یافته اند و حدود نیمی از گونه ها در ژاپن یافت می شوند.این گروه به سمندر های بزرگ پیوند می خورند که می توانند در کشور هایی مثل چین،روسیه،ایران،ژاپن و افغانستان زندگی کنند.

دوزیستان:قورباغه آمریکای شمالی و جنوبی

قورباغه های آمریکای شمالی
قورباغه های آمریکای شمالی

True Frogs

True Frogs are a category of frogs that consist of some 600 species of the family Ranidae. They are noted for having webbed toes, long legs, and a bony chest bone. The Bullfrog (Lithobates catesbeianus) is a large species of True Frog native to eastern North America.

معنی:قورباغه های واقعی دسته ای از قورباعه ها هستند که 600 گونه از خانوادهRanidae را تشکیل می دهند.آنها با پاهای تاری شکل،سینه استخوانی شناخته می شوند.Bullfrog (Lithobates catesbeianus) گونه بزرگی از قورباغه های واقعی است که بومی شرق آمریکای شمالی است.

سمندر بزرگ اقیانوس آرام

سمندر اقیانوس آرام به انگلیسی
سمندر اقیانوس آرام به انگلیسی

Pacific Giant Salamanders

Pacific Giant Salamanders are salamanders that belong to the Dicamptodon genus. They are fairly large salamanders that can grow up to a foot in length. There are four main species of Pacific Giant Salamander (Coastal, California, Cope’s, and Idaho) and live in the Pacific Northwest.

معنی:سمندرهای بزرگ اقیانوس آرام سمندر هایی از تیره Dicamptodon هستند.آنها سمندر های نسبتا بزرگی می باشند به طوری که طولشان به یک فوت نیز می رسد.چهار گونه از سمندر های بزرگ اقیانوس آرام (Coastal, California, Cope’s و Idaho)وجود دارد که در شمال غربی اقیانوس آرام زندگی می کنند.

دوزیستان:وزغ واقعی

وزغ واقعی
وزغ واقعی

True Toads

True Toads belong to the Bufonidae family of amphibians and consist of some 500 species. They are noted for having bumpy, warty skin, short legs, and parotoid glands on the sides of their heads — glands that are used to secrete predator-deterring neurotoxins.

معنی:وزغ های واقعی از خانواده Bufonidae دوزیستان هستند و شامل 500 گونه می شوند.آنها با داشتن پوست ناهموار ، زگیل دار ، پاهای کوتاه و غدد پارتوئید(غده هایی که برای ترشح نوروتوکسین های بازدارنده شکارچی استفاده می شوند. ) در کناره های سرشان شناخته شده اند.

سمندر گورکن

سمندر گورکن به انگلیسی
سمندر گورکن به انگلیسی

Mole Salamanders

Mole salamanders are a group of salamanders that belong to the family Ambystoma. They are known for burrowing holes (or using the holes of other animals) for hibernation purposes. The Spotted salamander (Ambystoma maculatum) is the state salamander of South Carolina and Ohio.

معنی:سمندر گور کن گروهی از سمندر ها هستند که به خانواده Ambystoma تعلق دارد.آنها به حفاری کردن سوراخ(یا استفاده از سوراخ های سایر حیوانات) شناخته می شوند.سمندر خال دار(Ambystoma maculatum) سمندر ایالت کارولینای جنوبی و اوهایو است.

دوزیستان:سایرن

سایرن
سایرن

Sirens

Sirens are native to the southeastern United States and the Mississippi River. They are long, snake-like salamanders that have short front legs, gills, and gill slits, even as adults. They have no hind legs and feed on plants and insects.

معنی:سایرن ها بومی جنوب شرقی ایالات متحده و رودخانه میسیسیپی هستند.آنها سمندر های دراز مار مانندی هستند که حتی در بزرگ سالی نیز دارای پای جلویی کوتاه،آبشش و شش می باشند.آنها هیچ پای عقبی ندارند و از گیاهان و حشرات تغذیه می کنند.