برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

جدول حیوانات اهلی به انگلیسی:ماهی ها

ماهی های آکواریومی یکی از محبوب ترین حیوانات اهلی(Pets) پیرامون ما هستند که انواع مختلفی دارند.از این رو در نظر داریم هشت تا از محبوب ترین و زبیا ترین موجودات این دسته را به شما معرفی کنیم.

جدول اسامی ماهی های آکواریومی به انگلیسی

نام ماهی به انگلیسی ترجمه فارسی تلفظ آمریکایی تلفظ بریتانیایی
Betta بتا beh·tuh beh·tuh
Goldfish ماهی قرمز gowld·fish gowld·fish
Angelfish فرشته ماهی ein·juhl·fish ein·juhl·fish
Guppies ماهی کوپی guh·peez guh·peez
Neon Tetras ماهی نئون تتراس nee·aan teh·truhz nee·on teh·truhz
Mollies ماهی مولیس maa·leez mo·leez
Zebra Danios گور خری zee·bruh dei·nee·owz zeh·bruh da·nee·owz
Catfish گربه ماهی kat·fish kat·fish
اسامی ماهی های تزئینی به انگلیسی  

 

ماهی های تزئینی(آکواریومی)

  1. بتا
  2. ماهی قرمز
  3. فرشته ماهی یا آنجل
  4. کپی
  5. نئو ترانس
  6. مولی
  7. ماهی گورخری
  8. گربه ماهی

ماهی های آکواریومی: ماهی بتا

ماهی بتا به انگلیسی
ماهی بتا به انگلیسی

Betta

only one male Betta can be kept in a tank at a time.

معنی مثال:فقط یک ماهی بتا نر را می توان در یک تنگ نگه داشت.

ماهی قرمز

ماهی قرمز به انگلیسی
ماهی قرمز به انگلیسی

Goldfish

He is deaf and dumb and I speak to him like a goldfish.

معنی مثال:او کر و لال است و من مثل ماهی ها با او صحبت می کنم.

ماهی های آکواریومی: فرشته ماهی

فرشته ماهی به انگلیسی
فرشته ماهی به انگلیسی

Angelfish

The angelfish has beautiful colors.
معنی مثال: فرشته ماهی رنگ های زیبایی دارد.

ماهی کوپی

ماهی کپی به انگلیسی
ماهی کپی به انگلیسی

Guppies

My Guppies keep getting pregnant but I have never seen any fry.
معنی مثال:ماهی های کپی من مدام باردار می شوند اما من هیچگاه تخمی ندیدم.

ماهی های آکواریومی: ماهی نئوترانس

ماهی نئون تراس
ماهی نئون تراس

Neon Tetras

Neon Tetras when young do not take kindly to fresh water.

معنی مثال:ماهی های نئوترانس در جوانی دوست ندارند در آب تازه باشند.

مولی

ماهی مولی
ماهی مولی

 

Mollies

You want to use red and black carp, goldfish, sword fish, or black Mollies.

معنی مثال: شما می می خواهید از کپورقرمز و سیاه ،ماهی قرمز،شمشیر ماهی یا مولی سیاه استفاده کنید.

گربه ماهی

گربه ماهی به انگلیسی
گربه ماهی به انگلیسی

Catfish

I would like to add another catfish.

معنی مثال: من می خواهم یک گربه ماهی دیگر اضافه کنم.

اسامی 10 تا از بهترین و بامزه ترین حیوانات اهلی در این مقاله به انگلیسی بیان شده است.

Zebra Danios

ماهی گورخری به انگلیسی
ماهی گورخری به انگلیسی

ماهی گورخری

The Burma zebra danio is oviparous

معنی مثال:زبرا داینو تخم گذار است.