برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مکالمه در مورد جواب آزمایش با دکتر آزمایشگاه

اگر می خواهید با مکالمه هایی ساده بین دکتر و بیمار با مهم ترین اصطلاحات پیرامون جواب آزمایش آشنا شوید به گفتگو های زیر گوش دهید و ترجمه شان را مطالعه فرمایید.

چطوری به انگلیسی جواب آزمایش ام را بگیرم؟

آزمایش گرفتن در زبان انگلیسی
آزمایش گرفتن در زبان انگلیسی

A: I was wondering if I could get my test results from the other day.

A:داشتم فکر می کردم آیا می تونم نتیجه آزمایش روز پیش امو دریافت کنم؟

B: Yes, I would like to schedule an appointment for you to come in and talk with me.

B: بله، می خوام یک قرار ملاقات بذارم تا شما بیایید و با من صحبت کنید.

A: Is something wrong with me?

B: مشکلی در من وجود داره؟

B: No, sometimes the test results aren’t clear and we need to do more to get a clearer picture.

B:نه،برخی از چیز ها در نتیجه آزمایش روشن نیست و ما نیاز داریم کار بیشتری انجام دهیم تا تصویر واضحی بگیریم.

A: Can we talk about it now?

A: می تونیم درباره اش الان صحبت کنیم؟

B: I would if I knew anything for sure, but I want to take a second look.

B: اگر چیزی با اطمینان می دانستم انجام می دادم،اما می خوام برای بار دوم نگاهی بندازم.

A: When can I come and see you?

کی می تونم بیام و شما رو ببینم؟

B: You can come in this afternoon. If you would feel better, bring your husband with you.

B: همین بعد از ظهر می تونید بیاید،البته اگه حالت تون بهتر میشه می تونید شوهر تون رو هم با خودتون بیارید.

A: Now I know that something bad is up!

A: من که می دونم اتفاق بدی افتاده.

B: Just relax. We will talk about it this afternoon.

B: فقط استراحت کنید،ما درباره اش همین بعد از ظهر صحبت می کنیم.

مکالمه در مورد جواب آزمایش

مکالمه بین دکتر آزمایشگاه و بیمار
مکالمه بین دکتر آزمایشگاه و بیمار

A: The nurse said that you might have my test results in from the other day.

A: پرستار به من گفت چند روز دیگه نتیجه آزمایش تون رو بگیرید

B: I would like for you to come in and talk about a few more tests that I would like to run.

B: دوستاشتم بیایید و در مورد چند تست دیگه که می خواستم بگیرم صحبت کنیم.

A: Does this mean that you have bad news for me?

A: این به معنای اینه که خبر بدی برای من دارید؟

B: I just want to talk to you about the tests that I want to run.

B: من فقط می خوام در مورد آزمایش هایی که می خوام بگیریم باهاتون صحبت کنم

A: Can’t you just tell me now?

A: نمی تونید الان بهم بگید؟

B: I don’t know anything for certain. We always do a double check if there is a question.

B: من هیچ چیز رو دقیق نمی دونم،ما همیشه وقتی سوالی وجود داره دوباره چک می کنیم.

A: I want to see you right away.

A: می خوام فوراً شما رو ببینم.

B: You can come in this afternoon. If you are feeling too stressed, feel free to bring a friend along.

B: می تونید بعد از ظهر بیاید،اگه خیلی استرس دارید برای راحتی دوست تون رو هم بیارید.

A: I know for sure that something is wrong!

A: من مطمئناً می دانم چیزی در من مشکل دارد.

B: Don’t worry about a thing; we are just taking a second look and talking.

B: نگران چیزی نباشید ، ما فقط یک نگاه دوباره می اندازیم و صحبت می کنیم.

مکالمه دکتر با کسی که می خواهد جواب آزمایش اش را بگیرد

A: The lab said that you would be getting my test results in today.

A: آزمایشگاه به من گفت شما نتیجه آزمایش رو امروز می گیرید.

B: I want you to come in and discuss some further tests that I would like to run.

B: از شما می خوام که بیایید تا در مورد آزمایش های دیگه ای که می خوام بگیرم صحبت کنیم.

A: I think that this is a bad sign.

A: من فکر می کنم این نشونه بدیه

B: For now, I would like to run a few more tests to look into some of the problems that you mentioned.

B: در حال حاضر، می خوام چند تا آزمایش برای برخی مشکلاتی که گفتید انجام بدم.

A: Why wouldn’t you tell me over the phone?

A: چرا پشت تلفن بهم نمی گید؟

B: If there is any question about test results, we always do a recheck.

B: ما همیشه اگر سوالی در مورد آزمایش باشه دوباره چک می کنیم.

A: I need to come in right away.

A: می خوام فوراً بیام.

B: I would be happy to see you this afternoon. If you are feeling upset, please bring a friend or relative along.

B: خوشحال می شم بعد از ظهر ببینم تون،اگه ناراحت هستید می تونید ی دوست یا خیشاوند تون رو همراه تون بیارید.

A: You are scaring me!

A: شما منو می ترسونید.

B: Come on in this afternoon and we will talk. It will be fine!

B: امروز بعد از ظهر بیا، باهم صحبت می کنیم درست میشه.

کلام آخر

همان طور که می دانید مکالمه یکی از مهم ترین مهارت هایی است که باید هر زبان آموزی آن را در حد بالایی داشته باشد.لذا اگر فکر می کنید در این حوضه مهارت لازم را ندارید مقاله های زیر که مهم ترین گفتگو های زبان انگلیسی هستند را بخوانید.

البته این مکالمه ها گوشه ای از 100 گفتگو جذاب انگلیسی ما هستند. اگر می خواهید پک کامل مکالمه سایت شیوا را دانلود کنید روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود پک کامل مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای