برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

اصطلاحات پرکاربرد در مورد سر

مثل کبک سرشو زیر برف کرده و ی سرو گردن بالاتر از بقیه است اصطلاحات فارسی هستند که با کلمه سر ساخته شده اند.انگلیسی هم مثل فارسی از این اصطلاحات داره که در ادامه معروف ترین هاشو بهتون معرفی می کنیم.

اصطلاحات انگلیسی در مورد سر

اصطلاحات در مورد سر
اصطلاحات در مورد سر

اصطلاح مثل کبک سرشو زیر برف کرده به انگلیسی چی میشه؟

Bury (Hide) One’s Head In the Sand

معنی:مثل کبک سرشو زیر برف کرده،وقتی فردی چیزی که کاملا اشتباه و غلط است را نادیده می گیرد از این اصطلاح برایش استفاده می شود.

 You can bury your head in the sand if you want to, but Bruce is stealing, and sooner or later we’re going to have to deal with it.

معنی مثال: مثل کبک سرتو زیر برف نکن،بروس دزدی می کنه و ما  هم دیر یا زود مجبور خواهیم شد باهاش مقابله کنیم.

یه سر و گردن بالاتر بودن در انگلیسی

Head and Shoulders Above

معنی:یک سر و گردن بالاتر،این اصطلاح زمانی استفاده می شود که بخواهید برتری یک چیز را نسبت به دیگری نشان دهید.

In my opinion, Toyota pickup trucks are head and shoulders above other brands on the market.

معنی مثال: به نظر من وانت های تویوتا یک سر و گردن از سایر برند های موجود بازار بالاترند.

Head start

برتری نسبی داشتن به انگلیسی
اصطلاح برتری نسبی داشتن به انگلیسی

معنی:برتری نسب به دیگران داشتن

You’ve got a head start over / another’s trying to get the job because you’ve got relevant work experience.

معنی مثال:شما نسبت به سایر افرادی که برای گرفتن کار تلاش می کنند برتری دارید چون تجربه کاری مربوطه را دارید.

Heads Up

معنی:آماده باشید.اگر فردی بخواهد در مورد اتفاقی هشدار دهد از این اصطلاح غیر رسمی در زبان انگلیسی استفاده می کند.

Heads up! The vice-president is visiting the office today, and I want everyone here.

معنی مثال:آماده باشید،من می خوام همه اینجا باشند.معاون رییس جمهور امروز از اینجا بازدید می کنه.

Heads Will Roll (Are Going to Roll)

معنی:اخراج کردن،این اصطلاح زمانی استفاده می شود که فرد یا افرادی کارشان را به درستی انجام ندهند و رییس اش برای مجازاتشان اخراجشان کند.

The ad campaign for the new model was an absolute disaster. I think heads are going to roll.

معنی مثال:کمپین تبلیغاتی برای مدل جدید یک فاجعه بود،من فکر می کنم باید اخراج شوند.

اصطلاح رفتن قاطی مرغا به انگلیسی چی میشه؟

Off the Top of My Head

حدس زدن به انگلیسی
اصطلاح حدس زدن به انگلیسی

معنی:حدس زدن،وقتی فردی در مورد موضوعی اطلاعات کامل ندارد و می خواهد حدس یا تخمین خود را بیان کند از این اصطلاح بهره می گیرد.

Off the top of my head, I’d say the presentation will take you about four hours to finish.

معنی مثال:من حدس می زنم چهار ساعت طول می کشه تا ارائه به پایان برسه.

Over One’s Head

معنی:غرق در انجام وظایف شدن

 I got in over my head when I took 17 credits at school-I had to drop a class.

معنی مثال: من وقتی 17 واحد در مدرسه گرفتم بیش از حد در کار هایم غرق شدم-مجبور شدم کلاس را رها کنم.

Rear Its Ugly Head (said of a problem or something unpleasant)

معنی: ظاهر شدن،وقتی مشکلی یا چیز ناخوشایندی پس مدتی رخ می دهد. از این اصطلاح برای گفتن ظاهر شدن آن مشکل استفاده می شود.

We were almost finished with the spreadsheet when the problem of the write-offs reared its ugly head.

معنی مثال: ما تقریبا کار خود را با اکسل تمام کرده بودیم که مشکل write-offs ظاهر شد.

Turn Something on Its Head

معنی:وارونه کردن،وقتی چیزی نظریه ای که در گذشته مورد قبول بوده است را تغییر می دهد می توان از این اصطلاح برای آن استفاده کرد.به جای واژه Something در عبارت بالا باید نظریه ای که تغییر یافته است را قرار دهید.

The theory of plate tectonics turned our understanding of earthquakes on its head.

معنی مثال:تئوری plate tectonics دانسته های ما در زمینه زلزله را وارونه کرد.

توضیح در مورد مثال: در مثال بالا نظریه تکنوتیک صفحات دانسته ها و نظریات در مورد زلزله را تغییر داده است.

از مغزت(سر) استفاده کن به انگلیسی چی میشه؟

Use One’s Head

معنی:از کله ات استفاده کن،وقتی از این عبارت استفاده می کنید از فردی که نامش را به جای One’s می گذارید می خواهید منطقی فکر کند و از هوشش استفاده نماید.

You shouldn’t buy a new car until you’ve paid off the debt from your student loan. Use your head!

معنی مثال: منطقی فکر کن تا زمانی که وام دانشجویی خود را پرداخت نکردی نباید ماشین جدید بخری.