برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش آب و هوا به کودکان + ویدیو

یکی از چیزی هایی که همه روزه با آن سر و کار داریم وضعیت جویست.برای همین در این مقاله می خواهم به آموزش آب و هوا به کودکان بپردازم.

ترجمه ویدیو آموزش آب و هوا به کودکان

One very hot day Ali finds a carpet in his uncle’s shop.‘What’s this?’

معنی: در یکی از روز های بسیار گرم علی در مغازه فرش فروشی عمویش فرشی پیدا کرد.’این چیه؟’

Suddenly the carpet jumps! It moves and flies off into the air.‘Hey! What’s happening?’

معنی: به صورت ناگهانی فرش پرید.تکان خورد و در هوا پرواز کرد.هی.’چه اتفاقی افتاده است؟’

A loud booming voice comes from the carpet.‘Welcome, O master. I am a magic carpet.’

معنی: صدای غرش بلندی از فرش بیرون آمد.’خوش آمدی.اوه سرورم. من فرش جادویی هستم’.

First they fly high up into the sky and then they land in a jungle. It is hot and wet and it’s raining.‘It’s raining! Yuck!’

معنی:ابتدا به قسمت های بالای آسمان پرواز کرد و سپس در جنگل فرود آمد. اون جا گرم و مرطوب و بارانی بود.’اوه. هوا بارانی است.’

Then they fly to the desert. It is very, very hot and dry.‘It is very, very hot today!’

معنی: سپس به سمت بیابان پرواز کرد.اونجا خیلی خیلی گرم و خشکه بود.’هوا امروز خیلی خیلی گرمه.’

After that they fly to the South Pole. There is lots of ice and snow. It’s freezing.‘Brrr!’

معنی: سپس به قطب جنوب پرواز کرد.آنجا مقدار زیادی یخ و برف وچود داشت و یواش یواش داشت یخ می زد.’بررر’

‘Where are we now? I can’t see!’

معنی: ‘ما کجا هستیم نمی تونم ببینم.’

‘In the mountains. Can you see me?’

معنی: در ارتفاعات. می تونی منو ببینی.

‘It’s very foggy.’

معنی: خیلی مه گرفته است.

Then they fly to a forest. It’s very windy there.

معنی: سپس آنها به سمت جنگل پرواز کردند.اون جا خیلی باد می یومد.

‘Oh, it’s windy in the forest!’

معنی: ‘اوه . در جنگل باد می وزد’

Then they fly to an island in the sea. There is thunder and lightning.

معنی: سپس آنها به سمت جزیره ای در دریا پرواز کردند.آنجا رعد و برق وجود داشت.

‘Aaagh! Let’s go home!’

معنی:’اه،لطفاً بریم خونه’

‘What a storm!’

معنی: ‘چه طوفانی!’

Finally they fly back home. The carpet lands in the shop and Ali gets off.

معنی: سرانجام آنها به سمت خانه برگشتند.فرش در فروشگاه فرود آمد و علی خارج شد.

‘Wow! What an adventure!’

معنی: وای چه ماجراجویی!

آموزش آب و هوا به کودکان
آموزش آب و هوا به کودکان

نکته مهم:

به عقیده بسیاری از دانشمندان کودکان و خردسال قدرت یادگیری بسیار بالاتری از بزرگسالان دارند.لذا اگر مایل هستید فززند تان به کودکی دو زبانه تبدیل شود ویدیو های زیر را برایش پخش کنید.

کلام آخر

انگلیسی یکی از پرکابرد ترین زبان های بین المللی است از این رو پیشنهاد می کنم همراه با کودک تان این زبان را یاد بگیرید.

برای این کار تان در زمینه یادگیری زبان ساده تر شود می توانید مقاله های زیر را مشاهده فرمایید.