برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

جدول اسامی خزندگان به انگلیسی همراه با عکس

خزندگان(Reptiles) حیوانات بی رحم و شگفت انگیزی هستند که در همه جای دنیا انواع مختلف شان وجود دارد.در این مقاله می خواهیم به دنیا بی کران این موجودات شگفت انگیز پا بگذاریم تا شما را با اسامی خزندگان در زبان انگلیسی آشنا کنیم.

جدول اسامی خزندگان به انگلیسی

نام خزنده به انگلیسی ترجمه فارسی تلفظ آمریکایی تلفظ بریتانیایی
Crocodile کروکودیل kraa·kuh·dail kro·kuh·dail
Alligator تمساح a·luh·gei·tr a·luh·gei·tuh
Turtle لاک پشت tur·tl tuh·tl
Terrapin لاک پشت سواحل فلوریدا teh·ruh·pn teh·ruh·pn
Snake مار sneik sneik
Worm Lizard مارمولک دو سر wurm li·zrd wuhm li·zuhd
Tortoise لاک پشت tor·tuhs taw·tuhs
Caiman تمساح قهوه ای kei·muhn kei·muhn
Gavialis تمساح پوزه بلند گنگی gavialis gavialis
Tuatara تمساح پل دماغی too·uh·taa·ruh too·uh·taa·ruh
Lizard مارمولک li·zrd li·zuhd
Chameleon آفتاب پرست kuh·mee·lee·uhn kuh·mee·lee·uhn
Skink سوسمار شن زی skingk skingk
Gecko مارمولک خانگی کوگو geh·kow geh·kow
Iguana سوسمار درختی i·gwaa·nuh uh·gwaa·nuh
جدول اسامی حیوانات خزنده به انگلیسی  

 

خزندگان به انگلیسی چی میشه؟

معنی کلمه خزندگان در زبان انگلیسی Reptiles می شود.این حیوانات در دسته مهره داران قرار دارند و دارای ویژگی های زیر می باشند.

 1. خون سرد هستند.
 2. تخم گذار می باشند.
 3. پوست شان دارای فلس است.
 4. در تمامی نقاط دنیا به جزء قطب شمال حضور دارند.
 5. از سال 312 میلیون سال پیش روی زمین زندگی می کردند.

معرفی اسامی خزندگان به انگلیسی

 1. کروکودیل
 2. تمساح
 3. لاک پشت
 4. لاک پشت فلوریدا
 5. مار
 6. مارمولک دو سر
 7. لاک پشت های بزرگ
 8. تمساح قهوه ای
 9. تمساح پوزه بلند گنگی
 10. تمساح پل دماغی
 11. مارمولک
 12. آفتاب پرست
 13. سوسمار شن زی
 14. مارمولک خانگی گوکو
 15. سوسمار درختی

اسامی خزندگان به انگلیسی:کروکودیل ها

کروکودیل به انگلیسی
کروکودیل به انگلیسی

Crocodiles

Crocodiles consist of large reptiles that live partially in waters in the Americas, Australia, Africa, and Asia. They are distinguishable from alligators in that they have a V-shaped snout.

معنی:کروکودیل ها بخش بزرگی از خزندگان را تشکیل می دهند که در آب های آمریکا،استرالیا،آفریقا و آسیا وجود دارند.آنها با پوزه وی شکلی که دارند از تمساح ها قابل شناسایی هستند.

Crocodiles bask on the small sandy beaches.

معنی مثال:کروکودیل ها در ساحل های کوچک شنی حرکت می کنند.

تمساح ها

تمساح به انگلیسی
تمساح به انگلیسی

Alligators

There are only two species of alligators alive today, the American alligator (Alligator mississippienis) and the Chinese alligator (Alligator sinensis). Unlike crocodiles, they have a U-shaped snout and overhanging teeth that fit into the lower jaw.

معنی: فقط دو گونه از تمساح ها هم اکنون زنده وجود دارند.نوع آمریکایی(Alligator mississippienis) و نوع چینی(Alligator sinensis).برخلاف کروکودیل ها آنها پوزه یو شکل دارند و دندان هایشان بیش از حد منظم روی فک پایینی شان قرار گرفتند.

Alligators live in the shallows.

معنی مثال: تمساح ها در آب های کم عمق زندگی می کنند.

اسامی خزندگان به انگلیسی:لاک پشت ها

لاک پشت به انگلیسی
لاک پشت به انگلیسی

Turtles

The Eastern box turtle (Terrapene carolina carolina) is just one of several (six) species of box turtle. It inhabits the eastern United States to the Great Lakes region and Texas.

معنی:لاک پشت های جعبه ای شرقی(Terrapene carolina carolina) یکی از(شش) گونه لاک پشت های جعبه ای است.او ساکن شرق ایالات متحده تا منطقه دریاچه بزرگ و تگزاس است.

The turtles return to the coast to reproduce.

معنی مثال:لاک پشت ها برای تولید مثل به ساحل برمی گردند.

لاک پشت های خوراکی سواحل فلوریدا

ترافین به انگلیسی
ترافین به انگلیسی

Terrapins

The term “Terrapins” used to refer to any aquatic turtles, but now almost always refers to Malaclemys terrapin, or the Diamondback Terrapin. This species favors inland saltwater bodies of water and lives in marshes, estuaries, and lagoons.

معنی:اصطلاح “Terrapins” در گذشته به هر نوع لاک پشت آبزی اطلاق می شد ، اما اکنون تنها به Malaclemys terrapin یا Diamondback Terrapin اشاره دارد.این گونه بدنی سازگار با آب شور دارد و در مرداب ها ، خورها و تالاب ها زندگی می کند.

اسامی خزندگان به انگلیسی:مارها

Snakes

Snakes are a group of reptiles that are notable for their lack of arms and legs. There are a total of 3,900 species of snake worldwide, inhabiting every continent except Antarctica.

معنی:مارها گروهی از خزندگان هستند که نکته قابل توجه شان نداشتن دست و پا است..مجموعا در دنیا 3900 گونه مار وجود دارد که به جزء قطب شمال در همه جای دنیا زندگی می کنند.

A snake slithered across the grass.

معنی مثال: یک مار روی چمن ها می خزید.

برای آشنایی با انگلیسی وحشی ترین حیوانات کره خاکی این مقاله را مطالعه کنید.

مارمولک کرمی

مامولک کرمی به انگلیسی
مامولک کرمی به انگلیسی

Worm Lizards

Worm lizards are several species of lizard that belong to the family Amphisbaenia and have no arms or legsWorm lizards have right lungs that are reduced in size, whereas true snakes have smaller left lungs.

معنی:مارمولک کرمی یکی از گونه های مارمولک هاست که از خانواده  Amphisbaenia می باشد و دست و پا ندارد.مارمولک های کرمی دارای ریه های راست هستند که طولش کاهش می یابد.در حالی که مار ها دارای ریه چپ کوچک تر می باشند.

species of South American worm lizard, ” Amphisbaena silvestrii ” is named in his honor.

معنی مثال:گونه آمریکای جنوبی مارمولک های کرمی به افتخار Amphisbaena silvestr نام گذازی شده است.

اسامی خزندگان به انگلیسی:تورتس(نوعی لاک پشت)

لاک پشت تورتوس
لاک پشت تورتوس

Tortoises

The term “Tortoise” is used differently worldwide; in general, however, the category colloquially refers to slow-moving, hard-shelled, long-living species of the Testudines family. Some tortoises have been known to live for over 150 years, with records surpassing 250 years.

معنی:اصطلاح(Tortoise)در سراسر دنیا به شکل های گوناگونی استفاده می شود. به طور کلی این دسته به طور عامیانه به گونه های با سرعت آهسته،پوست سخت و عمر طولانی به نام خانواده Testudines اشاره دارد.برخی از لاک پشت های شناخته شده 150 سال عمر دارند و رکورد هایشان از 250 سال گذشته است.

By contrast only a few reptiles, like tortoises and iguanas, are herbivores.

معنی مثال: در مقابل مقدار اندکی از خزندگان، مثل لاک پشت ها و ایگنر ها گیاه خوارند.

تمساح قهوه ای

تمساح کیمن
تمساح کیمن

Caimans

Caimans are smallish, short-snouted crocodilians that inhabit the Caribbean, Central, and South America. Their diet changes in composition as they age, but they can eat insects, lizards, amphibians, mammals, fish, and snakes.

معنی مثال:کیمن ها تمساح های پوزه کوتاه و کوچک هستند که در دریای کارائیب،آمریکا مرکزی و جنوبی ساکن  می باشند.رژیم غذایی آنها با افزایش سن تغییر می کند اما آنها می توانند حشرات،مارمولک ها،دوزیستان،پستان داران،ماهی ها و مارها را بخورند.

اسامی خزندگان به زبان انگلیسی:تمساح های پوزه بلند گنگی

تمساح پوزه بلند گنگی
تمساح پوزه بلند گنگی

Gavialis

The reptile group Gavialis consists of two species: the gharial (Gavialis gangeticus) and the false gharial (Tomistoma schelegelii). These species are long-snouted crocodilians that eat mostly fish, frogs, and crustaceans.

معنی:گروه خزندگان Gavialis از دو گونه تشکیل شده اند:غاریال(Gavialis gangeticus) و غاریال کاذب(Tomistoma schelegelii).این گونه ها با پوزه بلند هستند که معمولا ماهی،غورباقه و سخت پوستان می خورند.

تتراس

تتراس به فارسی
تتراس به فارسی

Tuataras

Tuataras are two species of reptiles that inhabit New Zealand and its surrounding islands. They are related to a family of reptiles that existed 200 million years ago — but whose members all but went extinct 60 million years ago.

معنی:تمساح های پل دماغی دو گونه هستند که بومی نیوزیلند و جزایر اطراف آن می باشند.آنها به خانواده خزندگانی که 200 میلیون سال پیش وجود داشتند مرتبط می شوند.البته همه اعضا آنها 60 میلیون سال پیش منقرض شده اند.

اسامی خزندگان به انگلیسی:مارمولک ها

مارمولک به انگلیسی
مارمولک به انگلیسی

Lizards

Members of the Draco genus of reptiles are the only lizards that are known to “fly”. In actuality, they do not fly — but use their ribs (and the membrane between them) to glide from tree to tree.

معنی:اعضای تیره خزندگان دراکو تنها مارمولک هایی هستند که با نام (پرواز) شناخته می شوند.در واقع آنها پرواز نمی کنند بلکه از دندان های شان(غشای بین آنها) برای سر خوردن از روی درختی به درختی دیگر استفاده می کنند.