برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

زندگی نامه ملکه الیزابت اول در قالب داستان کوتاه

امروز می خواهیم با این داستان کوتاه جذاب به دل تاریخ پر فراز و نشیب انگلستان سفر کنیم و در کنار آشنایی با کلمات جدید برگی از تاریخ این سرزمین را بخوانیم.

داستان کوتاه ملکه الیزابت اول


Elizabeth was born nearly 500 years ago, in 1533. Her father, King Henry VIII, had six wives. When Elizabeth was two, her father ordered her mother’s execution. ‘Off with her head!’

الیزابت نزدیک به 500 سال پیش در سال 1533 به دنیا آمد.پدرش شاه هنری هشتم شش زن داشت.,وقتی الیزابت دو ساله بود پدرش دستور داد مادرش را اعدام کنند.”سرش را بزنید”


Elizabeth was very clever, but she had a difficult childhood with her bad-tempered father and so many stepmothers. She was put in prison in the Tower of London for two months when she was twenty. Elizabeth became queen in 1558. ‘Your sister is dead. You are the new queen.’

الیزابت بسیار باهوش بود.اما کودکی سختی را با پدر بداخلاق و این همه نامادری تجربه کرد.زمانی که بیست ساله بود به مدت دو ماه در برج لندن زندانی شد.الیزابت در سال 1558 ملکه شد.”خواهرت مرده تو ملکه هستی”


The English people liked Elizabeth and called her ‘Good Queen Bess’. But Elizabeth was often badtempered and bossy.
‘I said give me my wig!’

مردم انگلیس الیزابت را دوست داشتند و او را ملکه خوب می نامیدند.اما الیزابت اغلب بد خلق و ارباب منش بود.”من گفتم کلاه گیسم را بده”


Elizabeth sent explorers sailing around the world. In 1577, Sir Francis Drake set sail in his ship, the Pelican.

الیزابت کشتی ران های جسچوگری به به اطراف دنیا فرستاد.سر فرانسیس دریک کشتی اش پلیکان را برای کشتی رانی آماده کرد.


‘Goodbye, Francis. Discover some new countries and bring me back some Spanish treasure!’

“خداحافظ، فرانسیس. چند کشور جدید را کشف کن و گنج اسپانیایی را به من بازگردان!”


In 1588, the Spanish king sent a huge fleet of ships to attack England. It was called ‘the Spanish Armada’. Elizabeth gave a famous speech to inspire her army. ‘My loving people! I know I have the body of a weak woman, but I have the heart and stomach of a king. I will live or die amongst you all, but I know we shall have a famous victory

در سال 1588 پادشاه اسپانیا ناوگان عطمی از کشتی ها رابرای حمله به انگلستان فرستاد. آن را آرمادا اسپانیایی نامید.الیزابت برای الهام بخشیدن به ارتش خود سخرانی معروفی را ایراد کرد.”مردم دوست داشتنی من! من می دانم که بدن یک زن ضعیف را دارم اما قلب و سینه یک پادشاه را دارم.من یا در میان همه شما زندگی خواهم کرد یا خواهم مرد.اما می دانم یک پیروزی معروف خواهیم داشت.”


Spain lost the battle.

اسپانیایی ها شکست خوردند.


Elizabeth’s cousin, Mary, was Queen of Scotland. Mary had to run away from Scotland and she asked Elizabeth to protect her. ‘Please protect me, Elizabeth!’

دختر عموی الیزابت، مری ملکه اسکاتلند بود.مری مجبور شد از اسکاتلند فرار کند.او از الیزابت خواهش کرد از وی محافظت کند.”لطفاً از من محافظت کن الیزابت”


Elizabeth was afraid that Mary wanted to become Queen of England. She locked Mary up. Nineteen years later she ordered Mary’s execution. ‘Off with her head!’

الیزابت می ترسید مری بخواهد ملکه انگلستان شود.او مری را حبس کردو 19 سال بعد دستور داد اعدامش کنند.”سرش را ببرید.”

Elizabeth was queen for 45 years. It was a golden age for England. She died in 1603, aged 70, and James I, Mary’s son, became king. ‘Queen Elizabeth is dead. Long live King James!’

الیزابت برای 45 سال ملکه بود.این دوره طلایی انگلستان بود.او در سال 1603 در سن 70 سالگی مرد و جیمز پسر مری پادشاه شد. “ملکه الیزابت مرده است،زنده باد پادشاه جیمز”

زندگی نامه ملکه به انگلیسی
زندگی نامه ملکه به انگلیسی

کلام آخر

حتماً از داستان ملکه الیزابت اول متوجه شدید که در حوضه کلمات مشکلات بسیاری دارید.برای همین حتماً سری به داستان کوتاه های زیر بزنید.

همه این داستان ها به علاوه ده ها قصه جذاب انگلیسی دیگر را در نرم افزار آموزش زبان انگلیسی با داستان شیوا بیابید.

دانلود شیوا از بازار