برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مکالمه با فردی که در حالت اورژانسی قرار دارد + فایل صوتی

صحبت کردن با افرادی که نیاز به رفتن به اورژانس دارند سخت ترین نوع مکالمه انگلیسی است.چون با کوچک ترین اشتباه ممکن است جان فرد را به خطر بیاندازید. از این رو پیشنهاد می کنم مکالمه های زیر را که پیرامون همین موضوع است با دقت گوش دهید.

مکالمه با فردی که نیاز به کمک های اورژانسی دارد

صحبت با افرادی که شرایط اورژانسی دارند
صحبت با افرادی که شرایط اورژانسی دارند

A: Sorry to bother you, but I was wondering if you could drive me to the emergency room.

A: ببخشید مزاحم تون می شم،اگه می تونید منو به اورژانس برسونید.

B: Of course. What is the problem?

B: البته،مشکل چیه؟

A: I am running a really high fever of 105 degrees, and I have a rash on my stomach.

A: تب بالای 105 درجه دارم و روی شکم ام جوش زده.

B: If you can, go and unlock the back door, so I can get in when I get there if you fall asleep.

B: اگر می توانید، بروید و قفل در پشتی را باز کنید، تا اگر خوابتان برد، وقتی به آنجا رسیدم، وارد شوم.

A: I can do that when I get off of the phone.

A: وقتی تلفنم تمام بشه می تونم این کار رو انجام بدم.

B: Do you know where your driver’s license and insurance card are?

B: آیا می دونید گواهینامه و کارت بیمه تون کجاست؟

A: I already had them out before I called you.

A: من قبلاً پیش از این که با شما تماس بگیرم اون ها رو آماده کرده بودم.

B: Where is your nearest emergency room?

B: نزدیک ترین مرکز اورژانس به شما کجاست؟

A: It’s just a few blocks away.

A: فقط چند بلوک اونطرف تره.

B: Fine, I am on my way. I’ll be there in about five minutes.

B: خوب،من تو راهم،5 دقیقه دیگه اونجام.

مکالمه در مورد رفتن به مرکز اورژانس

مکالمه در مورد کمک های اورژانسی
مکالمه در مورد کمک های اورژانسی

A: I hate to call you this late at night, but could you possibly help me get to the emergency room?

A: از این که این موقه شب باهات تماس گرفتم متنفرم، اما آیا امکان اینو داری که به من کمک کنی و به اورژانس ببریم؟

B: We will come right over. What happened?

B: همین الان میام، چی شده؟

A: My temperature went up to 105, and I have a rash!

A: دمای بدنم به 105 درجه رسیده و روی صورتم جوش دارم.

B: Make sure that someone unlocks the back door, so I can get in if you fall asleep before I get there.

B: مطمئن شو کسی قفل در پشتی رو باز کرده  تا اگه قبل از رسیدن من خوابت برد بتونم بیام داخل.

A: I will do that in a minute.

A: تو ی دقیقه این کار ور انجام می دم.

B: Make sure that you have your insurance card and driver’s license where we can grab them.

B: مطمئن شو که کارت بیمه و گواهینامه ات کجاست که بتونم اون رو بردارم.

A: I know right where they both are.

A: من دقیقاً می دونم اونا کجان.

B: Is there an emergency room near you?

B: اورژانس نزدیک شماست؟

A: It is on the other side of town, next to city hall.

A: اون طرف شهر،جنب شهرداریه.

B: I am on my way. Give me ten minutes and I’ll get to you.

B: من تو راهم،بهم 10 دقیقه فرصت بده تا بهت برسم.

مکالمه حساس با فردی که به شدت بیماراست

A: I really need your help and want to know if you could drive me to the emergency room.

A: من واقعاً به کمک شما نیاز دارم، و می خواهم بدانم آیا می توانید مرا به اورژانس برسانید یا خیر؟

B: I will take you there right away. What is wrong?

B: من الان شما رو به اونجا می رسونم،مشکل چیه؟

A: I woke up with a rash and a temperature of 105!

A: من با جوش و دمای 105 درجه بیدار شدم.

B: I want to be able to get to you when I get there. If you can unlock the back door right now, that would be great.

B: من می خوام بهت دسترسی داشتم باشم وقتی به آنجا رسیدم،اگه می تونی در پشتی رو همین الان باز بذار.

A: I will make sure that I do that before you get here.

A: من مطمئن میشم  این کار رو پیش از آمدن شما انجام بدم.

B: Also, make sure that we have your driver’s license and insurance card before we leave for the emergency room.

B: همچنین قبل از عزیمت به اورژانس مطمئن شوید کارت بیمه و گواهی نامه خود را به همراه دارید.

A: I am getting them out while I am speaking to you.

A: اونا رو بیرون گذاشتم وقتی با شما صحبت می کردم.

B: Do you know where your nearest emergency room is?

B: می دونی نزدیک ترین اورژانس کجاست؟

A: It is near the bridge that crosses over the river.

A: نزدیک پلیه که از روی رودخانه می گذرد.

B: I am driving to you even as we speak. Hang in there!

B: من به سمت تو رانندگی می کنم حتی زمانی که باهات صحبت می کنم همان جا بمان

ویدیو در مورد رفتن به اورژانس

کلام آخر

هدف گروه بزرگ شیوا آموزش صفر تا صد مکالمه به شما همراهان عزیر است. از این رو تلاش کردیم در مقاله های زیر ضروری ترین مکالمه های انگلیسی را در اختیار تان قرار دهیم.

همه مکالمه های ضروری زبان انگلیسی به همین ها ختم می شن؟

البته که نه،مکالمه های ضروری زبان انگلیسی بیش از 100 تا هستند که در پک کامل مکالمه زبان انگلیسی برای تان قرار دادیم.