برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ویدیو داستان کوتاه زندگی نامه اسحاق نیوتن

اگر تازه آموختن زبان را شروع کردید و می خواهید در عرض چند ماه دایره کلمات تان را به هزار برسانید از تکنیک آموزش زبان با داستان کوتاه استفاده کنید.برای آشنایی با این روش به داستان زیر دقت نمایید.

داستان کوتاه زندگی نامه نیوتن


Isaac Newton was born in Lincolnshire, England in 1643, where he grew up on a farm. When he was a boy, he made lots of brilliant inventions like a windmill to grind corn, a water clock and a sundial. However, Isaac didn’t get brilliant marks at school.

اسحاق نیوتن در سال 1643 در انگلستان بدنیا آمد و در مزرعه بزرگ شد.هنگامی که او پسر بود اختراعات بسیاری مثل آسیاب بادی برای ذرت،ساعت آبی و ساعت آفتابی انجام داد.هرچند که اسحاق نمره خوبی در مدرسه نمی گرفت.


When he was 18, Isaac went to study at Cambridge University. He was very interested in physics, mathematics and astronomy. But in 1665 the Great Plague, which was a terrible disease, spread in England, and Cambridge University had to close down. Isaac returned home to the farm.

اسحاق وقتی که هجده ساله بود برای تحصیل به دانشگاه کمبریج رفت.او علاقه زیادی به ریاضیات،فیزیک و نجوم داشت.اما در سال 1665 طاعون بزرگ که بیماری وحشتناکی بود در لندن گسترش یافت و دانشگاه کمبریج مجبور شد بسته شود.اسحاق به خانه خود در مزرعه برگشت.

Isaac continued studying and experimenting at home. One day he was drinking a cup of tea in the garden. He saw an apple fall from a tree.

اسحاق به خواندن و آزمایش کردن در خانه ادامه داد.یک روز که در حال نوشیدن یک فنجان چای در باغ بود دید که سیبی از روی درخت به زمنی افتاد.


‘Why do apples fall down instead of up?’

“چرا سیب افتاد به جای اینکه به بالا برود؟”


From this, he formed the theory of gravity. Gravity is an invisible force which pulls objects towards the Earth and keeps the planets moving around the Sun

از این رو،او نظریه گرانش  را ساخت.گرانش نیرویی نامرئی است که اجسام را به سمت زمین می کشاند و سیارات را اطراف خورشید نگه می دارد.


Isaac was fascinated by light. He discovered that white light is in fact made up of all the colours of the rainbow. Isaac also invented a special reflecting telescope, using mirrors. It was much more powerful than other telescopes.

اسحاق مجذوب نور شد.او کشف کرد در حقیقت نور سفید از همه زنگ های رنگین کمان تشکیل شده است.اسحاق همچنین یک تلسکوپ بازتابی ویژه به وسیله آینه اختراع کرد.این تلسکوپ بسیار قدرتمند تر از سایر تلسکوپ ها بود.


Isaac made another very important discovery, which he called his ‘Three Laws of Motion’. These laws explain how objects move. Isaac’s laws are still used today for sending rockets into space.

اسحاق کشف بسیار مهم دیگری کرده است که سه قانون حرکت نام دارد.این قوانین تشریح می کند چطور اجسام حرکت می کنند.قوانین اسحقاق هنوز هم برای ارسال راکت به فضا استفاده می شود.


Thanks to his discoveries, Isaac became rich and famous. However, he had a bad temper and often argued with other scientists.

به لطف اکتشافات خود، اسحاق ثروتمند و مشهور شد. با این حال، او بدخلقی داشت و اغلب با دانشمندان دیگر بحث می کرد.

You stole my discovery!’

“شما اکتشاف مرا دزدیده اید.”


Sir Isaac Newton died in 1727 aged 85. He was buried along with English kings and queens in Westminster Abbey in London. He was one of the greatest scientists and mathematicians who has ever lived.

سر اسحاق نیوتن در سال 1725 در 85سالگی در گدشت.او به همراه  پادشاه و ملکه انگلستان در کلیسا سنت وینز لندن دفن شد.او یکی از بزرگترین دانشمندان و ریاضی دانانی بود که تا کنون زیستند.

کلام آخر

شاید شما هم مثل بسیاری از کاربران سایت ما به این نتیجه رسیده باشید که با یک داستان نمی شود به انگلیسی مسلط شد از همین رو پیشنهاد می کنم به مقاله های زیر نیز سری بزنید.

برای دانلود داستان های بیشتر سری به نرم افزار آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی شیوا بزنید.