برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی اسامی حیوانات دریایی با عکس

فکر کنید می خواهید در مورد یکی از حیوانات دریایی به زبان انگلیسی حرف بزنید.آیا اسامی آنها بلد هستید؟در این مقاله می خواهیم معروف ترین پستانداران و ماهی ها را به شما معرفی کنیم تا با انگلیسی این حیوانات خارق العاده آشنا شوید.

جدول اسامی حیوانات دریایی(پستانداران،ماهی ها و پرندگان)

نام حیوان آبزی ترجمه فارسی تلفظ آمریکایی تلفظ بریتانیایی
Crab خرچنگ krab krab
Fish ماهی fish fish
Seal خوک آبی seel seel
Octopus هشت پا aak·tuh·puhs ok·tuh·puhs
Shark کوسه shaark shaak
Seahorse اسب آبی see·hors see·haws
Walrus شیر ماهی waal·ruhs wawl·ruhs
Starfish ستاره دریایی staar·fish staa·fish
Whale نهنگ weil weil
Penguin پنگوئن peng·gwn peng·gwn
Jellyfish عروس دریایی jeh·lee·fish jeh·lee·fish
Squid ماهی مرکب skwid skwid
Lobster خرچنگ دریایی laab·str lob·stuh
Pelican مرغ ماهی خار-پلیکان peh·luh·kn peh·luh·kn
Shrimp میگو shrimp shrimp
Oyster صدف خوراکی oy·str oy·stuh
Clams صدف klamz klamz
Seagull مرغ دریایی see·guhl see·guhl
Dolphin دولفین daal·fn dol·fn
Shells صدف shelz shelz
Sea urchin خارپشت دریایی see ur·chn see uh·chn
Cormorant نوعی پرنده آبزی(شاگ) kor·mr·uhn kaw·muh·ruhnt
Otter سمور aa·tr o·tuh
Sea anemone شقایق دریایی see uh·neh·muh·nee see uh·neh·muh·nee
Sea turtle لاکپشت دریایی see tur·tl see tuh·tl
Sea lion شیر دریایی see lai·uhn see lai·uhn
Coral مرجان kaw·ruhl ko·ruhl
اسامی حیوانات دریایی به زبان انگلیسی  

اسامی حیوانات دریایی در زبان انگلیسی

 1. خرچنگ
 2. ماهی
 3. خوک آبی
 4. هشت پا
 5. کوسه
 6. اسب دریایی
 7. شیر ماهی
 8. ستاره دریایی
 9. نهنگ
 10. پنگوئن
 11. عروس دریایی
 12. ماهی مرکب
 13. خرچنگ خوراکی
 14. پلیکان
 15. میگو
 16. صدف خوراکی
 17. صدف
 18. مرغ دریایی
 19. دولفین
 20. صدف
 21. خارپشت دریایی
 22. شاگ
 23. سمور
 24. لاکپشت دریایی
 25. شیر دریایی
 26. مرجان

حیوانات دریایی: خرچنگ

خرچنگ به انگلیسی
خرچنگ به انگلیسی

Crab

You can’t teach a crab how to walk straight.

معنی مثال:شما نمی توانید به خرچنگ مستقیم راه رفتن را بیاموزید.

ماهی

ماهی به انگلیسی
ماهی به انگلیسی

Fish

Do you think fish can hear?

معنی مثال: آیا شما فکر می کنید ماهی می تواند بشنود؟

حیوانات دریایی: خوک آبی

خوک دریایی به انگلیسی
خوک دریایی به انگلیسی

Seal

Seals eat fish.

معنی مثال: خوک دریایی ماهی می خورد.

هشت پا

هشت پا به انگلیسی
هشت پا به انگلیسی

Octopus

I’ve never eaten a live octopus.

معنی مثال: من تا حال هشت پا زنده نخوردم.

Have you ever tasted octopus?

معنی مثال: تاحالا هشت پا چشیدید؟

حیوانات دریایی: کوسه

کوسه به انگلیسی
کوسه به انگلیسی

Shark

Sharks are good swimmers.

معنی مثال: کوسه ها شناگران خوبی هستند.

اسب دریایی

اسب دریایی به انگلیسی
اسب دریایی به انگلیسی

Seahorse

The seahorse was so beautiful that Peter was lost for words.

مثال: اسب های دریایی آنقدر زیبا هستند که پیتر قادر به گفتن چیزی در وصفشان نیست.

نکته: اصطلاح lost for words به معنی قادر به گفتن چیزی نیست.

حیوانات دریایی: شیرماهی

شیر ماهی به انگلیسی
شیر ماهی به انگلیسی

Walrus 

The walrus is now seldom seen, although in prehistoric times it was common.

معنی مثال: شیرماهی ها اکنون به ندرت دیده می شوند.این درحالیست که در دوره ماقبل تاریخ متداول بوده اند.

ستاره دریایی

ستاره دریایی به انگلیسی
ستاره دریایی به انگلیسی

Starfish

(جمع: starfish)

That’s what a starfish looks like.

معنی مثال:ستاره های دریایی شبیه چه چیزی هستند؟

حیوانات دریایی: نهنگ

نهنگ به انگلیسی
نهنگ به انگلیسی

Whale

The whale is rich in blubber.

معنی مثال:وال غنی از چربی است.

پنگوئن

پنگوئن به انگلیسی
پنگوئن به انگلیسی

Penguin

penguin is a bird that cannot fly.

معنی مثال:پنگوئن پرنده ای است که نمی تواند پرواز کند.

He walked with an awkward gait like a penguin.

معنی مثال: او یک جوری زشت مثل پنگوئن راه می رفت.

عروس دریایی

عروس دریایی به انگلیسی
عروس دریایی به انگلیسی

Jellyfish

The sting of a jellyfish is very painful.

معنی مثال:نیش عروس دریایی بسیار دردناک است.

A jellyfish is a spineless animal.

معنی مثال:عروس دریایی یک حیوان بدون ستون فقرات است.

حیوانات دریایی: ماهی مرکب

ماهی مرکب به انگلیسی
ماهی مرکب به انگلیسی

Squid

squid has ten legs.

معنی مثال: یک ماهی مرکب 10 تا پا دارد.

خرچنگ خوراکی

خرچنگ خوراکی به انگلیسی
خرچنگ خوراکی به انگلیسی

Lobster

Shrimps, crabs and lobsters form an important source of food supply.
معنی مثال: میگو،خرچنگ و خرچنگ خوراکی منابع مهم تامین غذا را تشکیل می دهند.

حیوانات دریایی:پلیکان

Pelican

Pelicans have large beaks.

معنی مثال: پلیکان منقار بزرگی دارد.

We watched pelicans winging down the coastline.

معنی مثال:ما پلیکان هایی را دیدیم که روی خط ساحلی بال می زدند.

میگو

میگو به انگلیسی
میگو به انگلیسی

Shrimp

Atanas ordered a shrimp cocktail and a salad.

معنی مثال:آتاناس یک کوکتل میگو و سالاد سفارش داد.

حیوانات دریایی: صدف خوراکی

صدف خوراکی به انگلیسی
صدف خوراکی به انگلیسی

Oyster

Do you like oysters?

معنی مثال: صدف خوراکی دوست دارید؟

صدف

صدف به انگلیسی
صدف به انگلیسی

Clams

The clam burrows in the sand to a considerable depth.

معنی مثال: صدف تا عمق قابل توجی در شن و ماسه فرو می رود.

حیوانات دریایی: مرغ دریایی

مرغ دریایی به انگلیسی
مرغ دریایی به انگلیسی

Seagull

Tom seems to enjoy just sitting on the dock and watching the seagulls.

معنی مثال: به نظر می رسد تام از نشستن روی اسکله و دیدن مرغ های دریایی لذت می برد.

There is a seagull perched atop the mast.

معنی مثال: یک مرغ دریایی در بالای دکل قرار دارد.

دولفین

دولفین به انگلیسی
دولفین به انگلیسی

Dolphin

Dolphin sounds are unintelligible to humans.

معنی مثال: صدای های دلفین برای انسان ها قابل درک نیست.

حیوانات دریایی: صدف

صدف به انگلیسی
صدف به انگلیسی

Shells

I found a beautiful shell on the shore.

معنی مثال: من یک صدف زیبا در ساحل پیدا کردم.

خارپشت دریایی

خارپشت دریایی به انگلیسی
خارپشت دریایی به انگلیسی

Sea urchin

Have you ever seen sea urchins?

معنی مثال: تا حالا خارپشت دریایی دیده اید؟

حیوانات دریایی: شاگ

شاگ
شاگ

Cormorant

The largest inland breeding site for cormorants in Wales is here.

معنی مثال:بزرگترین سایت پرورش شاگ در ولز اینجاست.

سمور

سمور به انگلیسی
سمور به انگلیسی

Otter

Sea otters love to eat clams while swimming on their backs.

معنی مثال:سمور های دریایی عاشق خوردن صدف هنگام شنا روی پشت خود هستند.

حیوانات دریایی: لاکپشت دریایی

لاکپشت دریایی به انگلیسی
لاکپشت دریایی به انگلیسی

Sea turtle

Almost all Sea turtles have a long lifespan.

معنی مثال:تقریبا همه لاکپشت های دریایی عمر طولانی دارند.

شیر دریایی

شیر دریایی به انگلیسی
شیر دریایی به انگلیسی

Sea lion

Biologists noted an increase in the number of sea lions off Brazil.

معنی مثال: زیست شناسان به افزایش تعداد شیری های دریایی در برزیل اشاره کردند.

The sea lion seems to enjoy showing off.

معنی مثال: به نظر می رسد شیر های دریایی از خودنمایی لذت می برند.

نکته مهم: عبارت show off به معنای خود نمایی کردن است.

حیوانات دریایی: مرجان

مرجان به انگلیسی
مرجان به انگلیسی

Coral

Coral reefs attract a variety of beautiful marine life.

معنی مثال: صخره های مرجانی انواع مختلفی از زندگی دریایی زیبا را به خود جلب می کند.

Coral can be yellow, blue, or green.

معنی مثال: مرجان می تواند زرد،آبی یا سبز باشد.