برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

داستان کوتاه شب داوزدهم شکسپیر

امروز و در این درس می خواهم برای تان یک داستان عاشقانه انگلیسی را تعریف کنم.پس اگر مایل هستید با یک داستان کوتاه انگلیسی عاشقانه لیسنینگ تان را تقویت کنید با من همراه باشید.

داستان کوتاه عاشقانه شب دوازدهم


Viola and her twin brother are shipwrecked in an enemy country. Viola thinks her brother is dead. She is alone and needs a job so she puts on boys’ clothes.

ویولا و برادر دو قلویش در کشور دشمن کشتی شان غرق شد.ویولا فکر کردن برادرش غرق شده است.او تنها بود و به شغل نیاز داشت.بنابراین لباس پسر ها رو پوشید.


‘My new name is Cesario.’

اسم جدید من سساریو است.


This is Duke Orsino. Viola arrives at his palace and asks for a job. She becomes his messenger.

او دوک اورسینو ست.ویولا به قصر او می رسد و درخواست کار می کند.او(ویولا) پیام رسان او می شود.


Duke Orsino is in love with Lady Olivia.

دوک اورسینو عاشق لیدی اولیویاست.


‘Cesario, take this message to Lady Olivia. Tell her I love her.’

“سساریو،این پیام رو برسون به اولیویا،بهش بگو دوستش دارم.”


Viola is sad because she loves Duke Orsino!

ویولا ناراحت است.زیرا او دوک اوریسنو را دوست دارد.


‘Ahhh.’

“آه”


This is Lady Olivia. Viola goes to her house

این لیدی اولیویاست،ویولا به خانه او رفت.


‘Duke Orsino loves you.’
‘I do not love Duke Orsino.’

“دوک اورسینو دوست تون داره”

“من دوک اورسینو رو دوست ندارم”


Viola is worried because Lady Olivia starts to fall in love with Cesario!

اولیویا نگرانه زیرا لیدی اولیویا عاشق سساریو شده است.


‘What a mess! Duke Orsino loves Olivia, but I love Duke Orsino, and Olivia loves me! I can’t tell the truth because of my disguise.’

“چه آشفته،دوک اورسینو اولیویا را دوست دارد.اما من دو اروسینو را دوست دارم و اولیویا من را دوست دارد.من نمی توانم راستش را بگویم زیرا  تغییر لباس دادم”


Viola wants to tell Duke Orsino that she loves him but he asks her to go back to Lady Olivia with a jewel.

ویولا می خواهد به دوک اورسینو بگوید که او را دوست دارد، اما او از او می خواهد که با جواهر پیش لیدی اولیویا برگردد.


Viola tells Lady Olivia that Duke Orsino still loves her. But Olivia says she loves Cesario!

ویولا به لیدی اولیویا گفت دوک ارسینو هنوز هم دوستش دارد.اما اولیویا گفت او سساریو را دوست دارد.


‘I’m sorry. I can’t marry you.’

“ببخشید.من نمی توانم با شما ازدواج کنم”


This is Sebastian, Viola’s brother. He is alive! Lady Olivia sees him and thinks that he is Cesario.

این سباستین برادر ویولاست.او زنده است.لیدی اولیویا او را دید و فک کرد او سساریوست.


‘Cesario, please will you marry me?’

“سساریو،بیا با من ازدواج کن؟”


Sebastian doesn’t understand, but he thinks Lady Olivia is very beautiful.

سباستین نمی فهمید،اما او  فکر می کرد اولیویا خیلی خوشگل است.


‘Yes, um, OK. Let’s get married!’

“بله،اوم،باشه،بیا باهم ازدواج کنیم.”


Later, Duke Orsino and Viola go to see Lady Olivia. Duke Orsino is surprised when Olivia calls Viola her husband.

بعداً،دوک اورسینو و ویولا رفتن اولیویا را ببینند.دوک ارسینو شگفت زده شد وقتی اولیویا ویولا را همسرش خواند.


‘Cesario, my husband!’

“سساریو،همسرم”


Then Sebastian arrives. Viola sees her brother and is very happy. She tells everyone the truth.

سپس سباستین رسید،ویولا برادرش را دید و او بسیار خوشحال بود.او راستش را به همه گفت.


‘My real name is Viola and this is my brother, Sebastian.’

“اسم واقعی من ویولاست و این هم برادرم سباستین”


When Duke Orsino sees Viola he falls in love with her and asks her to marry him.

وقتی دوک اورسینو ویولا را می بیند عاشق او می شود و از او می خواهد که با او ازدواج کند.


Duke Orsino and Viola are happy. Lady Olivia and Sebastian are happy too. They decide to have a double wedding party to celebrate!

دوک اورسینو و ویولا خوشحال هستند. لیدی اولیویا و سباستین هم خوشحال هستند. آنها تصمیم می گیرند برای جشن عروسی دوتایی جشن بگیرند!

دانلود کتاب صوتی انگلیسی شب دوازدهم
دانلود کتاب صوتی انگلیسی شب دوازدهم

کلام آخر

اگر شنیدن داستان بالا برای تان کافی نیست و دنبال داستان های جذاب بیشتری می گردید.مقاله های زیر می توانند برای تان انتخاب مناسبی باشند.

در ضمن برای استفاده از ده داستان دیگر انگلیسی حتماً نرم افزار آموزش زبان انگلیسی با داستان شیوا را دانلود کنید.

دانلود نرم افزار آموزش زبان انگلیسی با داستان شیوا