آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه مکبث

اگر سری به کتاب تاریخ نمایشنامه نویسی دنیا بزنید یک نام بیشتر از اسم های دیگر به چشم می خورد آن هم شکسپیر است.شکسپیر نویسنده توانای نمایشنامه های هملت و هیاهوی بسیار برای هیچ است. از همین رو بر آن شدم در این مقاله یکی دیگر از آثار او را به عنوان داستان کوتاه انگلیسی …

ادامه مطلب

تکنیک آموزش زبان انگلیسی با داستان

قبل از این که این مقاله را بخوانید حتماً به این نتیجه رسیدید که زبان انگلیسی کلید ارتباط با جهان است ولی یادگیری غیر اصولی اش بسیار دشوار می باشد.اما نگران نباشید تکنیک آموزش زبان انگلیسی با داستان دشواری های یادگیری این زبان بین المللی را به حداقل می رساند.   آیا داستان کوتاه انگلیسی …

ادامه مطلب