برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دانلود ویدیو داستان کوتاه هملت

هملت یکی از معروف ترین اثر های شکسپیر نویسنده،بازیگر و نمایشنامه نویس انگلیسی است.از همین رو تصمیم گرفتم در این درس این اثر را به صورت داستان کوتاه در اختیارتان قرار دهم.

ویدیو داستان کوتاه هملت

 

Many years ago in Denmark there was a prince called Hamlet.

سال های پیش در دانمارک شاهزاده ای به نام هملت وجود داشت.


One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad.

یک روز پدر هملت ،شاه، به ناگهان مرد.هملت بسیار ناراحت است.


After this, Hamlet’s mother, Gertrude, gets married again very quickly. She marries her husband’s brother, Claudius, and Claudius is now the king

بعد از این مادر هملت گرترود به سرعت مجدداً ازدواج می کند.او با برادر شوهرش کلودیوس ازدواج می کند.و کلودیوس اکنون شاه است.


‘Aargh! How could you do this to me!’

“ارگ!چطور تونستی این کار رو با من بکنی”


One night Hamlet’s friend, Horatio, tells him that there is a ghost in the castle. It is the ghost of Hamlet’s father

یک شب دوست هملت هریشیو به او گفت یک روح در قلعه داریم.اون روج پدرته


‘Claudius killed me with poison! Hamlet, you must punish Claudius for me!’

هملت کلودیوس منو با زهر کشت.شما باید کلودیوس رو به خاطر من مجازات کنی.


Hamlet is confused. He doesn’t know if he believes the ghost and he doesn’t know what to do.

هملت گیح شده است..او نمی داند روح را باور کند.او نمی داند چکار کند؟


Hamlet now acts very strangely. He is mean and angry, and he upsets his girlfriend, Ophelia.

هملت اکنون خیلی غیر عادی رفتار می کند.او بدجنس و ناراحت است و دوست دخترش را ناراحت می کند.


‘Go away! Leave me alone!’

“برو،منو تنهام بذاز”


‘Oh, he is so mean!’

“اوه،اون خیلی بدجنس است”


One day a group of actors come to the castle and Hamlet makes a plan. He asks the actors to change their play. The new play will show a king poisoned like Hamlet’s father.

یک روز یک گروه بازیگر به قلعه آمدند ،هملت نقشه ای کشید.او از بازیگران خواست نمایشنامه شان را تغییر دهند.در نمایشنامه جدید شاهی مانند پدر هملت مسموم شده است.


‘With this play I will catch the king’

با این نمایشنامه شاه را می گیرم.


When Claudius watches the play he looks very worried and runs away. Hamlet sees him and he knows the truth.

وقتی کلودیوس نمایشنامه را می بیند بسیار نگران به نظر می رسد و محل رو سریعاً ترک می کند.هملت او را می بیند و حقیقت را در می یابد.


Claudius is very worried about Hamlet now and makes a plan with Ophelia’s brother, Laertes

کلودیوس به خاطر هملت بسیار نگران است و کمک لائرتس برادر اوفلیا نقشه ای می کشد.


‘You will fight him and we will put poison on the sword and in his drink too.’

شما با او می جنگی و ما بر روی شمشیر و نوشیدنی سم می ریزیم.


Laertes and Hamlet fight. Laertes cuts Hamlet, but in the fight Hamlet takes Laertes’ sword and cuts him with it too!

لائرتس و هملت جنگیدند.لائرتس به هملت زخمی زد،اما در نبرد هملت شمشیر لائرتس را گرفت و به او زخمی زد


‘Here, Hamlet, drink this.’

“بیا هملت،اینو بخور”


‘No, thank you, Mother. I’m not thirsty.’

“نه،ممنونم مادر ،تشنه نیستم.”


‘No, don’t!’

“نه،نکن”


‘It was him! He poisoned us all!’

“او بود، همه ما را او مسموم کرد.”


Finally, Hamlet knows he must stop Claudius

نهایتاً،هملت فهمید باید کلودیوس را متوقف سازد.


‘Aargh! Have this and this!’

ارگ،این و این را داشته باشید.


All the royal family are now poisoned and Hamlet tells his friend that there must be a new king.

حال که همه خانواده سلطنتی مسموم شده اند هملت به دوستش می گوید باید شاه جدیدی وجود داشته باشد.

دانلود ویدیو داستان کوتاه هملت
دانلود ویدیو داستان کوتاه هملت

کلام آخر

داستان هملت که در متن بالا روایت شد یکی از داستان های ترجمه شده انگلیسی به فارسی می باشد که در سایت شیوا لرن قرار داده شده است.اگر می خواهید به همه آنها دسترسی پیدا کنید به مقاله های زیر سری بزنید.


برای دانلود نرم افزاز تقویت لیسنینگ با داستان شیوا لرن به لینک زیر مراجعه کنید.